Abi ladrog sintetik: lopital sikiatrik avoy Anish Totaram kot li

Anish Totaram ti interne lopital sikiatrik, apre ki li'nn agres so papa li nepli rekonet. Sann-la inn reklam enn Protection Order kont li.

Vinay, 59-an, inn blese lor so lamin, lebra ek zepol.

Read more...

Apre enn mwa tretman dan lopital sikiatrik Brown-Séquard, Anish Totaram inn kapav rant kot li, vandredi le 10 septam 2021. Sa zom ki depandan ladrog sintetik-la ti retourn kot li ek ti invite par lapolis Quatre-Bornes pou prezant li stasion lapolis azordi, lindi le 13 septam 2021.

"Kouma bann dokter kapav les enn zom, ki nepli kone kisana so papa ek ki'nn kapav toui li akoz li ti kwar li an prezans enn etranze, al so lakaz? Mo'nn resevwar enn apel vandredi pou dir mwa vinn rekiper li. Mo pa ti ena swa. Kouma li'nn ariv kot mwa, direk li'nn al lakaz paternel, mo nepli kone ki pou fer. Ed mwa silvouple," gran ser Anish Totaram eksplike.

"Mo papa inn dir mwa sa dimans-la ki li kontinie koz tousel. Kan li'nn informe ki li pou bizin al lapolis, mo frer inn deklare ki li'nn deza fini fer li."

"Mwena kat zanfan ek mo mari soufran. Pa parski mo rann vizit mo frer ki mo bizin pran so responsabilite. Enn zafer pa pe tourn ron dan lopital sikiatrik. Kouma bann dokter kapav les enn individi ki'nn deza agres so papa kout sab dan le pase an liberte," li demande.

"Lakour inn rei akizasion provizwar porte kont li, akoz li konsidere kouma enn personn ki pena tou so latet. Bizin interoz li ankor enn fwa lindi ek soumet li a enn lekzamin sikiatrik," enn anketer eksplike.

Sa prosedir-la neseser pou pourswiv li pou sa agresion ki remonte lindi le 9 aout 2021, dan Quatre-Bornes. SIspe-la ti agres so papa 59-an dan enn laboutik, ek estime ki sann-la skwat 'so' lakaz ek ki so veritab zeniter abit Résidences Kennedy. Vinay touzour pa konpran kifer tipti so trwa zanfan inn atak li koumsa.

"Li'nn dir mwa mo pa so papa. Depi inpe letan li ti pe dir mwa ki mo pe fer akot li alor ki li pe viv kot mwa," Vinay rakonte. Ek dir ki sa fer plizir mwa ki li'nn demann lapolis ek lazistis pou intern Anish.

"Mo papa ti kapav perdi lavi. Apre ki li'nn agres li, li'nn esei atak enn fam dan lari parski sann-la ti trouv li. Mo'nn bizin intervenir," so gran frer Roubesh, 35-an, rakonte.

"Lalwa inn fer koumsa, bizin rekoumans prosedir-la. Bizin determine si nou kapav akiz li pou enn deli ki so akizasion inn reye," enn lot anketer eksplike.

Read more...