Agresion kout lasid akoz infidelite: Nushrat pardonn so mari

Nushrat* (prenon modifie) admet depi lindi dan inite bann gran brile lopital Victoria, dan Candos, ek leta so lasante pe ameliore dousman dousman. Dan lanwit lindi, enn alterkasion violan inn eklate avek so mari Ibrahim* (prenon modifie).

Foto ilistrasion.

Read more...

Mari-la repros li pou infidelite ek li'nn al andeor kontrol ek zet enn fiol ki ti kontenir enn likid soupsone pou lasid lor zen fam-la. Agresion-la inn prodir divan bann zanfan koup-la. Li resanti enn sansasion brilir lor so pwatrinn, manton ek zepol, li'nn rins li avek dilo avan transporte lopital par so frer.

Lor so lili lopital, sa mama trwa zanfan-la dir ki li'nn reflesi boukou lor so lavi ek so maryaz. Li kwar ki li'nn merit sa agresion-la. Rezon se li ti infidel anver so mari. Sann-la inn repros li plizir fwa lor so bann lekar ek kondwit. Pa enn fwa, me plizir fwa, li'nn aprann ki Nushrat ti pe tronp li ek zouenn bann lezot personn deryer so ledo.

Li ti pe koz avek li ek demann li pou fer bann konpromi akoz li kontan li ek pou bien zot bann zanfan. Zen fam-la ti aksepte, me ti touzour fini par sede. "Boukou fwa, li'nn trouv mwa lor telefonn, li'nn kone mo pe zouenn lot dimoun. Li fini par pardonn mwa."

Zen fam 24-an-la soutenir ki so mari zame ti violan avek li ek li kikenn bien. Zot marye depi 7-an. "Mo'nn gayn enn bon koreksion. Zame mo'nn pans mo bann zanfan kan mo ti pe tronp mo mari, me aster mo bann zanfan ek mo mari mo priorite. Mo mari travai dir pou nou pa mank narien. Saki nou demande nou gagne. Mo anvi rekoumans enn zoli ti lavi ek mo misie. Li kontan mwa," Nushrat eksplike. Zot agresion-la, so mari inn vinn amenn so bann zafer lopital ek inn demann li pou pardonn li.

"Li pa ti panse sa pou vinn otan grav. Mo pou pardonn li, mo'nn demann li osi pardon, parski mo bien avek li, mo bien dan mo lakaz. Mo'nn desid pou aret avek sa bann move manier-la," li konfie. Zour arestasion so mari, merkredi, li finn telefonn Nushrat pou dir ki li kontan li.

"Kan mo sorti, mo pou al get li, mo pou al kit so linz, so manze. Mo pou atann li retourne. Mo pou osi dir lapolis ki mo pa swete al de lavan avek sa zafer-la," sa mama trwa zanfan ant 2 ek 5-an-la soulinie. Mardi, lapolis Vacoas inn aret Ibrahim, 35-an.

Sann-la eksplike ki li'nn zet lasid, li ti aste inn gayn inpe letan pou so bann travai, lor so madam apre enn diskision, akoz li ti nepli siport so infielite. Li'nn konparet lakour sou enn sarz agresion avek premeditasion ek lapolis inn obzekte so remiz an liberte kondisionel. Li pou konparet divan lakour Curepipe ankor enn fwa semenn prosenn.