Akize pou toui de fam dan Mare-d'Albert: Ebrahim deza kondane pou agresion ar kouto

So eks-madam konfirme li'nn kit li akoz li ti violan. MCIT inn deter enn zafer pou lakel sispe-la ti deza kondane 2-z-an 'probasion' pou sekestre ek agres so eks-kopinn ar kouto. Sann-la ti anvi separe ar li. Yer, li'nn gayn so desarz lopital sikiatrik. Li'nn inkilpe divan lakour distrik Grand-Port pou bann mert Bibi Zahira Ramputh ek Hema Coonjoobeeharry.

Umyad Ebrahim lakour Mahébourg pou so sarz provizwar pou mert.

Akize pou toui Bibi Zahira Ramputh ek Hema Coonjoobeeharry, de fam ki ti ena 40-an, Umyad Ayryaz Ebrahim, gardien enn verze leksi dan Mare-d'Albert, ena enn long zistwar bann problem relasion avek bann fam.

Koumansman lasemenn, so eks-madam inn konfirme avek Major Crime Investigation Team (MCIT) ki li ti dimann divors ar Umyad Ayryaz Ebrahim parska li ti violan. Anplis, bann anketer inn deter de deli, ki ena 14-an. Se enn zafer agresion ek sekestrasion lor enn zen fam, ki li ti amoure. Par laswit, li ti kondane 2-z-an sirveyans par lakour intermedier. Deziem deli ti koz enn inkapasite omwin 20 zour viktim-la.

An efe, viktim-la ti anvi met fin a zot liezon ki date omwin 1-an an rezon zot diferan kominote. Li pa'nn dizer sa riptir-la, Umyad Ebrahim inn amenn zen fam-la kot li dan Forest-Side, avan sekestre li ek inn menas li avek enn kouto lakwizinn. Me, zen fam-la inn resi avoy enn mesaz so nouvo kopin. Koumsa mem, lapolis inn averti ek enn dram ti evite. An bazan lor pase Umyad Ayryaz Ebrahim, MCIT inn prosed,depi koumansman sa semnn-la, a interogatwar so bann 'kamarad Facebook'.

Riptir amourez

Dayer, finn etabli ki sispe-la ena enn febles pou bann fam lor 40-an, partikilierman bann ki fek viv enn riptir amourez. Akoz sa, gardien-la ti pe fer tou pou prozekte enn zimaz kouma enn zom bien afektie.

"Ti kikenn dou ek trankil," enn parmi so bann 'kamarad Facebook' konfie avek Défi Quotidien. Interoze, enn deziem fam fer resortir ki 'ti kikenn bien atansione. Li ti pe touzour dimande si finn dezene ou dine." Kouma li, plizir kamarad virtiel Umyad Ebrahim lor Facebook dan sok apre ki zot inn pran konesans bann fe ki repros li.

"Kan mo'nn trouv so foto dan zournal, mo'nn soke pou trouve ki li'nn koumans perdi so bann seve. Fizikman, li bien diferan lor bann foto li ti afise lor Facebook. Personelman, mo'nn pertirbe depi mo'nn aprann ki li'nn touye ek anter sa de fam-la. Sa fer mwa degoute pou kotwai enn tel zom," fam-la avoue.

Yer, merkredi le 2 zwin 2021, sispe-la inn gayn so desarz depi lopital sikiatrik Brown-Séquard, dan Beau-Bassin, kot li ti admet depi le 19 me 2021. So dokter tretan estime ki li kapav fer fas lazistis. Koumsa mem, pandan lazourne, li'nn tradir divan lakour distrik Grand-Port avan plase dan detansion prevantiv. Li'nn ankor enn fwa interoze lor de krim-la alors ki bann solda Special Mobile Force (SMF) pe kontinie zot bann resers dan verze Mare-d'Albert.

Bann anketer kont atann zot bann resers dan bann plantasion ek lezot ferm elvaz kot sispe-la inn travai. Ek sa, depi ki li'nn revann lakaz familial dan Forest-Side pou instal li dan lesid lil, notaman dan rezion Mahébourg ek Plaine-Magnien.