Akmez, 9-an, disparet an zanvie 2003: Anwar Aumeer "si li ankor vivan, mo garson pou rant lakaz enn zour"

Akmez Aumeer. Sa non-la dir zot kitsoz san dout? Le 25 zanvie 2022, sa pou fer 19-an depi ki li'nn disparet. Li ti ena 9-an a lepok. Pre de deseni apre, bann sirkonstans so anlevman res touzour flou.

Akmez ti ena 9-an moman so disparision. Anwar Aumeer gard lespwar retrouv so garson.

Papa Akmez, Anwar Aumeer, ki nou finn rankontre so lakaz, indike lafami inn prefer abandonn bann resers. "Tou inn rant dan lamin Bondie," Anwar dir ant de gorze dite.

Se Bondie li mem ki pou zize. Akoude lor enn latab, regar perdi, papa lafami nouri lespwar so garson pou retourn lakaz.

"Pandan 18 dernie lane, nou finn tap tou laport pou gayn bann repons nou bann interogasion, me san okenn sikse. Pa'nn tann narien," Anwar Aumeer, ki marsan banann, deplore.

"Mo akros mwa ar lide ki mo garson touzour vivan, me parfwa, mo ena linpresion li nepli dan lemond. Pandan 18 lane resers, nou pa'nn trouv okenn eleman repons, okenn lapist ki kapav donn nou lespwar. Si li ankor vivan, mo garson pou rant lakaz enn zour ou lot," li dir.

Papa lafami, ki pena lalang dan so pos, egalman ena sourir fasil. Nou toutfwa ena linpresion li afekte andan, akoz labsans so garson resanti toulezour.

Dayer li avoue. "Mo souvan pans mo garson Akmez... se dir. Nou lafwa dan Bondie inn donn nou pasians ek kouraz pou afront lavi. Si dimoun dir mwa kot mo zanfan ete, aster lamem mo al pran li mo vini. Mo pa per personn," Anwar Aumeer konfie.

Moman so disparision, Akmez ti skolarize kolez islamik dan Cassis. "Mo garson ti pe travai bien lekol. Mo panse li ti pou ariv bien lwin," li dir.

Apart Akmez, koup Aumeer ena de lezot zanfan, enn garson 22-z-an ek enn tifi 12-z-an.

Read more...