Aksidan fatal Aboo Swaley Beeharry: Tasneem "papa inn fer aksidan, li pa pou retourne"

Tris lafin pou Aboo Swaley Beeharry, 74 an ek abitan Moka, kinn viktim enn aksidan fatal, lindi aswar le 9 novam 2020. Motosiklis la ti pe al enn kozri relizie, dan enn moske, Rose-Hill. Anrout dan Moka pre ar Mahatma Gandhi Institute, linn perdi kontrol so moto ek linn fini so kours kont enn parape an beton, ki separ 2 'lane'.

Se ver 8 PM, lindi le 9 novam 2020, ki bann polisie depi stasion lapolis Moka finn alerte lor enn aksidan larout pre ar kolez Mahatma Gandhi Institute dan Moka. Blese, Aboo Swaley Beeharry ti inkonsian 3 met ar so moto kinn andomaze lezerman lor bor larout. Kan SAMU inn vini, medsin la inn konfirm lamor motosiklis la. Lekor Aboo Swaley Beeharry finn transporte lopital A. G. Jeetoo, Port Louis, pou lotopsi.

Dapre bann polisie, viktim la inn perdi kontrol so masinn ek linn tap avek enn parape. Akoz pa ti ena okenn lezot veyikil inplike dan aksidan la ni okenn tras linpak.

Marye ek papa 2 tifi, (Tasneem ek Shaheen), Aboo Swaley Beeharry, ti pe al dan enn kozri, dan enn moske, Rose Hill, kan dram la finn prodir.

"Nou ena enn move labitid pou met nou portab lor 'silence'. Mo papa ti pe dir mwa sak fwa, si enn zour ariv li kitsoz mo pa pu kone. Efektivman, sa finn arive," Shaheen dir, avek enn lavwa tranble ek lizie ki eksprim enn profon tristes. Li eksplike ki "mo telefonn ti lor silans, dan enn tirwar kan mo ti pe resevwar bann lapel pou inform mwa lor aksidan mo papa."

Se so gran ser ki finn gagn sa move nouvel la. "Mo ti pe prepar dine kan monn gagn enn lapel depi mo kouzinn. Linn dir mwa 'to papa inn fer enn aksidan ek linn desede'. Li ti pe plere boukou," li dir. Se lamem linn al tap laport so ser pou dir li "papa inn fer enn aksidan, li pa pou retourne". Koumansman, li ti pe paret pann konpran narien. "Mo leker ti lour pou anons sa mo mama," Tasneem kontinie dir.

2 ser la rapel zot papa kouma enn zom ere ek zenere, "linn touzour aport so soutien so lafami ek so bann kamarad. So dezir ti konsakre so lavi pou so relizion ek manz bann bon pla," Shaheen konfie.

Lotopsi pratike par medsin lezis lapolis, Dr Monvoisin, inn atribie dese Aboo Swaley Beeharry a enn fraktir kolonn servikal. Bann fineray viktim la inn fer mardi le 10 novam 2020.