Aksidan mortel dan Pointe aux Sables: li ti pe al aste medikaman, Andy Carosin perdi lavi

Lafin trazik pou Andy Carosin, 28-an. Abitan lari Jean Blaise, dan Pointe aux Sables, inn viktim enn grav aksidan larout, samdi aswar le 21 zanvie 2023, dan zonn indistriel lokalite anfas enn gise otomatik. Enn vann inn tap ar so motosiklet anplin fwe. Zen papa pa'nn sirviv linpak.

Andy Carosin les deryer li enn lafami devaste par sagrinans.

Andy Carosin ti sorti pou al aste bann medikaman ek inpe kitsoz pou manze. ''Li ti pe anvi manz enn poule roti ek ti ena pou pran medsinn pou li. Li ti gagn enn infeksion ek li ti pe al sipermarse Pointe aux Sables,'' Madonna Desiré, konpagn Andy, explike. Ti ver 19-er-45. Zen zom inn alors pran so motosiklet. An kour derout, li finn krwaz enn pros 14-z-an. ''Garson-la inn rod enn lif ek Andy. Li'nn grinp lor motosiklet,'' fam-la kontinie explike.

Me kan motosiklist-la ti pe fer larout ver sipermarse, maler inn frape. Zot ti ankor dan zonn indistriel kan enn vann, ki ti pe vini dan sans invers, inn tap ar motosiklist ek so pasaze anplin fwe, anfas lizinn FM Denim. Zot inn prozekte pa lwin ar gise otomatik.

Tapaz linpak inn alert bann zouvrie etranze ki ti pe travay dan lizinn ek ki ena bann dortwar pre. Lapolis Pointe aux Sables ek enn lanbilans inn mande sir plas. Bann polisie inn vit konstate ki sofer inn abandonn so veyikil. Li ti sove.

Bann pros Andy inn, antretan, informe lor aksidan-la. ''Li'nn sorti, me pa mem enn 20 minit nou finn aprann ki Andy inn fer aksidan. Mo'nn pran enn bisiklet mo'nn al laba. Lapolis ti deza la. Mo pa'nn kapav koste,'' konpagn viktim rakonte. Si adolesan inn kondir dan lopital Dr A. G. Jeetoo, zen papa ti dan disan lor koltar kot so dese inn konstate. Lotopsi pratike dimans inn konklir ki li'nn desede laswit so bann miltip blesir.

Enn Indien rann li lapolis

Sofer veyikil inplike enn resortisan Indien 37-an. Li finn al stasion lapolis Line Barracks ver 23-z-er-55. Li'nn plase dan detansion polisier. Lalkoltest pratike finn revel negatif. Zom-la dan Moris depi le 14 novam 2021 ek so kontra travay expire le 14 novam 2023. Li detenir enn permi kondir. Dimans, sispe inn konparet divan Bail and Remand COurt (BRC) dan Port Louis sou enn sarz provizwar pou omisid involonter.

Dan lari Jean Blaise, Pointe aux Sables, bann pros viktim devaste. ''Nou ena kat zanfan,'' li dir. ''Li ti tou letan dir ki li pou mor zen. Nou ena enn garson li kouma so papa. Andy dir li mem sa,'' zen fam dir an larm. Dan 2-z-an, se deziem dram ki afliz sa lafami-la. ''Mo ti gagn bann zimo. Enn pa'nn sirviv. Li pa ti an bonn sante. 2-z-an apre, se Andy ki kit nou manier trazik,'' li azoute.

Video: