Aksidan Pailles: Belal Uddhin "mo pli gran regre se monn rat lapel mo garson"

Belal Uddhin, papa Mohammed Addur Razzak, enn zouvrie Bangladais 28 an kinn desede zedi dan enn aksidan Pailles, enn zom dan gran tristes. Kontakte par Defi Plus a traver enn lapel vizio vandredi le 6 novam 2020, linn aksepte pou konfie.

Belal Uddhin ek so garson Addur Razzak.

Belal Uddhin, 65 an, enn papa mertri ek debouzole. Li fek perdi so garson Mohammed Addur Razzak, 28 an, dan enn aksidan violan kinn deroule zedi le 5 novam 2020 dan Pailles. Defi Plus inn kontakte viktim la so papa, ki dan Bangladesh, ek linn konfie ki so pli gran regre se linn rat lapel so garson, ki li pann trouve depi 4 an.

"Mo batri telefonn ti plat net. Monn rat so lapel. Se enn parmi bann pli gran regre ki mo pou ena ziska mo dernie souf," linn dir avan koumans plore.

Li rapel sa swar la, Addur Razzak inn resi kontakte enn parmi so bann frer par video. "Mo bann zanfan ti pe diskite lor enn terin ki mo ti met an gaz. Addur ti pe dir li pou avoy larzan pou peyman la," papa la eksplike. Se samem dernie fwa zenn zom la inn koz avek enn so bann pros.

Zedi, Belal Uddhin inn resevwar enn apel telefonik depi sosiete Hyvec Partners Ltd, kot so garson travay, pou inform li lor sa aksidan la. "Monn perdi mo gran garson. Sa 6 novam la, sa fer 4 an linn kit Bangladesh pou al travay Moris," sa papa lafami la rakonte, avan presize depi sa dram la, so madam nepli koze ek nepli manze. "Li nepli kapav ferm lizie aswar."

"Narien pa pou kapav ranplas mo garson," papa la dir. Addur Razzak, ki ti mason, sorti enn lafami 4 zanfan, ladan enn gran ser. Li pli gran garson pou Belal Uddhin. Li ti kit distrik Chapainawabganj, Bangladesh, an 2016, pou vinn travay Moris pou ofer enn lavi meyer so bann pros. Li pann retrouv so lafami pandan 4 an. Li ti pe travay pou avoy zot larzan.

"Ti sel zanfan ki ti pe soutenir nou finansiyerman," Belal Uddhin inn konfie. Linn presize sak 3 mwa, so garson ti pe avoy larzan pou so lafami. Dan 4 an, Addur Razzak ti resi avoy anviron Rs 150 000, swa 325 000 takaz (la mone Bangladesh).

Avek letan, zenn zom la inn demann so papa ek so frer pou met enn parti larzan enn kote pou koumans enn biznes ant Moris ek Bangladesh. So rev se vinn enn biznesmenn. Souvan li ti pe koz so bann proze. Akoz pena ase mwayin, linn desid pou sakrifie li pou ekonomize pou resi ramas kapital neseser pou koumans so biznes dan so pey natal.

Belal Uddhin dir li souvenir bann moman Addur Razzak ti pe plinyin lor bann kondision lavi dan Moris. "Li pa imin tret enn personn koumsa. Mo garson ti ena sagrin dan li. Li ti pe dir mwa li pena swa akoz bizin travay pou gagn larzan," papa la indike, ki dir li pa atann gran zafer akoz linn perdi so pilie.