Alegasion abi fizik ek moral: enn miss lekol 22-z-an admet lopital sikiatrik

Salman (prenon modifie), 49-an, separe ar so bann zanfan depi plis ki 20-an, preokipe par lasante moral ek fizik so tifi 22-z-an, aktielman admet dan lopital sikiatrik Brown Sequard, dan Beau-Bassin. Li'nn aprann ki so tifi viktim maltretans, sekestrasion ek agresion fizik par so bann tonton.

Foto ilistrasion.

Read more...

Sa fer plis ki 20-an depi ki Salman inn separe ar so premie madam, mama so trwa tifi. De konzwin-la inn sakenn refer so lavi. Sa abitan Quinze-Cantons-la inn marye avek enn lot fam. Li papa enn katriem zanfan, enn garson 18-an. Zot mama ena enn garson 16-z-an. Apre separasion koup-la, bann tifi inn plase sou responsabilite zot bann granparan maternel kot de frer so eks-madam viv dan Plaines-Wilhems.

Papa-la eksplike ki li'nn aprann ki so trwaziem tifi Rookayah (prenon modifie), 22-z-an, miss lekol dan enn lekol primer, ti 'maltrete, sekestre ek britalize' par so bann tonton. Ek li'nn admet dan lopital sikiatrik.

Avan ospitalize, li'nn esei lans enn apel led par enn telefonn seliler li ti pe servi an sekre. Personn-la, ki anvi gard anonima, inn ekrir lor Facebook: "li ti pe dir mwa ki so bann tonton bien strik. Li pa ti otorize pou ena enn portab. Se so tonton ki ti pe depoz li lekol toulezour. Inpe semenn desela, li'nn kontakte mwa pou donn mwa so nimero, me pou pa dir personn. Semenn dernie, li'nn poste enn mesaz: 2Girl depressed due to family pressure, kindly inbox if you want to help'. Li pa'nn dir plis ki sa. Mo'nn aprann ki li ti admet lopital sikiatrik ek souvan li gayn bate par so bann tonton".

Li ti lans enn apel an detres lor Facebook ek li ti esei rod led avek enn kamarad tifi.

Shaima, gran ser: "Mo finn gayn bate ziska gran"

Shaima (prenon modifie), gran ser Rookayah, 29-an ek marye, partaze ki so bann ser ek li viktim abi fizik par zot bann tonton. "Mo finn gayn bate ziska gran." Kan li'nn tomb amourez, li ti sove kot so papa ki'nn pran sarz pou marye li. Li rakonte ki Rookayah ti pe dir li ki li resevwar bann kou ek li ti dezespere. "Se mo tantinn ki finn dir mwa ki mo ser inn plase dan lopital sikiatrik ek pa so bann tonton. Mo ser ek mwa pou pran so sarz apre li sorti lopital." Shaima anvi fer resortir ki "Rookaayah ti ena 15 zour kan mo papa finn kit nou. Zame li'nn konserne ek nou. Li'nn marye mwa ek zame li'nn pran mo nouvel. Azordi mo priorite, se lasante mo ser." Shaima rapel ki so mama osi soufer bann problem mantal. Separe ar so deziem amri, li viv avek so garson.

Swit a bann alegasion, Salman finn al stasion lapolis Vacoas dimans aswar le 4 ziliet 2021 pou anrezistre enn Precautionary Measure. "Mem si mo pa ti-la pandan plis ki 20-an, si zame mo kapav ed mo tifi, mo pou fer li," li konklir.