An karantenn dan lotel Tamassa: Vivek "lasal dializ antie bizin dezinfekte"

"Nou ena linpresion nou ekspoze ar viris-la a tou ler. Nou dimann minister lasante pou veye si bann konsign saniter pe respekte par personel swayan, akoz nou bann pasian a risk, bien frazil. Nou lafami pe atann nou retour." Se kri de ker Vivek, enn pasian dializ 50-an.

Foto ilistrasion.

Depi 3-z-an, sa abitan Chemin-Grenier-la fer bann seans dializ dan lopital Souillac pran 15-er-30 ziska 19-er-30 lindi, merkredi ek vandredi. Apre kontaminasion enn infirmier ek bann pasian dialize dan sa lopital-la, li'nn plase an karantenn dan lotel Tamassa, le 26 mars 2021.

So landimin, sa profeser kontab-la inn fer enn test PCR. Sa inn revel negatif. Sa ti enn soulazman pou sa papa lafami-la. Li indike par laswit, li'nn fer bann ale-retour ant sant karantenn ek lopital Souillac, pou so bann seans dializ.

So katorziem zour karantenn, li'nn efektie enn lot test PCR ki'nn revel negatif ankor enn fwa. "Apre sa mo karantenn inn pouse zedi dernie apre ki kikenn depi departman saniter ki ti pe pran nou bann tanperatir dan lopital Souillac inn teste pozitif pou Covid-19. Mo'nn fer enn nouvo test PCR. Sa fer mo sinkiem test ek tou finn vinn negatif. Apre, so landimin de lezot pasian dializ inn teste pozitif," li dir.

Vivek interoz li lor bann prosedir dezinfeksion lasal kot fer dializ dan sant tretman ki toulezour resevwar bann pasian dializ pozitif ek negatif pou Covid-19. "Kouma nou servi mem lili, pa bizin inikman sanz bann dra ek dezinfekte bann masinn dializ. Bizin dezinfekte lasal-la an antie. Parei pou lasal atant. Akoz nou pa kone kisana porter viris-la ou pa. Nou plin ar traka ek lafatig. Anplis, nou pa kone si lanbilans ki transport nou dezinfekte regilierman," Vivek soulinie.