An rezon delokalizasion: Food Lover's Market lisansi enn trantenn anplwaye

Food Lover's Market dan Bagatelle pou delokalize. Di kou, sa pou ena enn konsekans direk lor bann anplwaye.

Food Lover's Market dan Bagatelle.

Dapre nou bann informasion, pa mwins ki enn trantenn personn pou lisansie. Patron SKC Surat, Suren Surat, konfirm le fe ki enn trantenn anplwaye pou lisansie.

"Avek nouvo lezel ki pran form dan Bagatelle alors Food Lover's Market pou bouze, nou pou okip enn plas 400 m2 olie 1500 m2. Nou prinsipal sours aktivite, se lavant bann legim ek frwi. Kwin episri pou osi prezerve. Me bann lezot departman pou ferme," li'nn eksplike.

Li afirme ki Covid-19 osi ena enn linpakt lor bann aktivite konpayi-la. "Li pa fasil, me nou finn bizin pran enn desizion an fonksion saki pe pase. Laplipar bann biznes retrouv zot dan mem sitiasion," li'nn fer konpran.