Apre bann akt violans le 22 avril: 17 abitan Bois-Marchand arete ek deteni

Lapolis Terre-Rouge pe kontinie so lanket apre bann emet opozan bann abitan Bois-Marchand ek lapolis dan lanwit vandredi le 22 avril 2022 ziska samdi le 23 avril 2022. Zot inn prosed bann arestasion konsernan bann evennman.

Foto ilistrasion.

Ziska azordi, 17 personn inn interpele, apre bann evennman vandredi le 22 avril 2022. Bann manifestan ti, sa lanwit-la, komet bann akt violans. Se pandan bann afrontman ki konstab Baptiste ti blese grav lor so lizie drwat. Bann personn arete inn mintenir dan detansion polisier ek reponn enn akizasion provizwar pou rebelion.

Lapolis inn obzekte zot demann remiz an liberte kondisionel ek bann abitan Bois-Marchand res dan selil polisier ek atann zot prosin konparision lakour. Sertin parmi inn avoue zot partisipasion. Toutfwa, zot dir zot pa ti prezan kan sitiasion inn degrade avek bann personn ki'nn lans bann prozektil lor bann polisie.

Touzour, dan kad lanket, vandredi le 6 me 2022, bann eleman Criminal Investigation Division (CID) Terre-Rouge inn prosed arestasion trwa lezot abitan Bois-Marchand inkrimine par bann sispe ki deza dan detansion.

Bann individi interpele se bann fermie, ki ena 19, 39 ek 45-an. Zot inn tradir divan lakour Pamplemousses sou enn akizasion provizwar pou rebelion. Lapolis inn obzekte zot demann remiz an liberte kondisonel. Tou inn rekondir dan selil polisier.

Landimin, bann sispe, asiste par Me Neil Pillay, inn interoze par bann ofisie CID Terre-Rouge. Me, interogatwar inn reporte pou enn lot dat, an rezon enn insidan opozan avoka kont enn polisie. Sann-la repros avoka-la pou transgres kod deontolozi bann avoka. Me Pillay inn, pou so par, konsign enn depozision kouma Precautionary Measure stasion lapolis Terre-Rouge.

Nou fer zot rapel ki dan lanwit vandredi le 22 avril 2022, bann personn inn eksprim zot mekontantman par rapor ogmantasion kou lavi ek zot inn fer bann akt violans dan plizir rezion lil Moris. Dan Bois-Marchand, bann manifestan ti blok larout ek met dife dan bann larou ize. Bann lezot inn lans bann prozektil lor bann polisie, ek bles konstab Baptiste dan lizie. Depi landimin sa lanwit mouvmante-la, lapolis Terre-Rouge pe travai dir pou retrouv bann foter troub ek inn prosed zot arestasion.

Read more...