Ayaan, 2 an, gagn bate amor: Dr Nesha Soobhug "monn fie lor kart oskiltasion pou akt dese"

5 zour apre mert tipti Ayaan Ud Din G. Ramdoo, 2 an, lapolis inn koumans trouv pli kler dan sa dram familial la. Nesha Soobhug, doktores prive, kinn emet sertifika dese tipti Ayaan, finn al kazern santral, lindi le 16 novam 2020, pou eksplik so zes. "Monn fie lor kart oskiltasion zanfan la," linn fer resortir avek bann anketer. Kan so interogatwar inn fini, linn otorize pou rant kot li. Li finn al kazern santral ankor enn fwa mardi le 17 novam 2020, akot li finn arete ek inkilpe divan lakour. Linn libere kont enn kosion Rs 40 000.

Se an prezans so avoka, Me Neelkanth Dulloo, linn al dan biro CCID pou lanket. Linn revinn lor so parkour. Doktores la, oriziner New Grove, inn fer so bann letid La Russie avan retourn Moris pou ekzers kouma medsin zeneralis. Linn anrezistre li mem ar Medical Council of Mauritius depi le 13 desam 2017. Pandan sa interogatwar 'under warning' la, linn revinn lor sa lasware fatidik la.

Dan lanwit le 12 novam 2020, boper ek mama Ayaan ti, dan enn premie tan, esey gagn siniatir enn dokter lopital Jawaharlal Nehru, ki ti an servis, pou sertifie dese zanfan la pli vit posib. Me dokter la inn refiz aksed zot demann. Se koumsa mem doktores Nesha Soobhug inn rant dan zoue. Pandan so interogatwar, doktores la inn soutenir linn kontakte, sa lanwit la, pou vinn lopital.

Li finn al sir plas. "Enn zom inn prezant li mem kouma enn polisie ek inn dir mwa ki bizin sign enn sertifika dese," linn eksplik bann anketer. Apre sa, linn zouenn boper ek mama zanfan la. Zot inn dir doktores la ki zanfan la inn toufe kan li ti pe manz briani. "Rapidman, monn zet enn koudey lor depouy la. Monn trouv kart oskiltasion zanfan la ek answit, monn sinie ek delivre sertifika dese la," linn soutenir avek bann anketer MCIT. "Zot inn remet mwa Rs 2500," linn azoute.

"Lapolis inn pran desizion les li ale," so avoka Neelkanth Dulloo inn presize kan zot inn sorti biro MCIT, lindi le 16 novam 2020. Doktores la bizin donn ankor bann presizion ar bann anketer. Me so zafer pankor fini. Pou so intervansion lor sa dram la, li riske bann pourswit, notaman pou delivre enn fos sertifika dese.

Bann polisie kont verifie rezis lamorg lopital Jawaharlal Nehru, Rose Belle, pou gete si finn anrezistre enn lantre. Zot osi demande kouma enn kadav inn kapav transporte andeor lopital san ki bann polisie an servis stasion lapolis lopital pa rann kont gravite sitiasion la.