Baie du Tombeau: bann zelev lekol bat enn tifi 11 an

Enn tifi 11 an dir linn viktim bullying. Li frekant enn lekol dan Baie du Tombeau. Mardi le 10 novam 2020, li ti pe al kot li kan linn agrese ek arsele par 5 lezot tifi, ki al mem lekol ar li. Tromatize, zanfan la nepli remet lipie so lekol.

"Mo tifi pou konpoz lekzamin dan 2 3 zour. Aster li nepli anvi tann lekol. Li dir li pa pou re ale," Marie dir, mama zanfan la ki ena 50 an. Depi enn moman, madam la eksplike, so tifi arsele par lezot zelev lekol. "Bann lezot zanfan la pran plezir ar li ek bat li," Marie dir nou. Li dir linn deza fini al lekol pou inform direksion. "Zot inn rasir nou ki bann zafer pou sanze, me narien pann fer," li presize.

Mardi ler rekreasion, tifi la ti pe zoue avek bann kamarad kan bannla inn antour li. "Li ti pe galoupe dan lekol ek inn tap avek enn tifi. Ti aksidantel. Me tifi la inn koumans bat mo zanfan ek inn rod provok li. Mo tifi pann dir li narien, me li pann aret pran plezir ar li: 'monn anvi lager'. Se samem linn dir mo tifi," Marie rakonte avan kontinie dir: "Apre ler rekreasion, mo tifi inn inform asistan met dekol."

Kan ler klas inn fini, tifi la inn pran direksion bistop pou retourn so lakaz. "Tifi la ek 4 lezot tifi finn al an direksion mo tifi lor vites. Zot inn koumans bat li. Zot inn mont dan mem bis ek pa finn aret bat li. Kan zot inn desann, zot inn bat li kalot," mama la kontinie dir.

Read more...

"So ti frer inn aparet enn kou. Monn demann li kot so ser ete, linn dir mwa vini akoz li finn gagn bann problem. Mo finn al sir plas," li dir.

Linn trouv so tifi soufer ar douler. Marie inn amenn so tifi lopital. Linn rakont so mama ki finn pase. Zot finn al stasion lapolis pou port plint. "Li ena enn bandaz lor so sevil," mama la dir. Li dir linn deza pas dan enn sitiasion similer ek li ankoler. Inn gagn 2 semenn anviron, so gran tifi ti li osi viktim bullying.

"Bann zelev ti pe arsel mo gran tifi ek inn agres li. So lebra ti fraktire," Marie dir ek dekri enn mank disiplinn dan lekol la.

Res 2 3 zour pou lekzamin, so tifi nepli anvi al lekol. Me Marie inn resi konvink li. "Mo pou al avek li lekol kan li ena pou fer lekzamin. Mo pou reste ziska li fini," linn dir nou.