Bann gro lebra ki donn koudmin bann baron ladrog

Asosie depi lontan ar bann trafikan ladrog, bann manb bann gang souvan opere pou kont bann baron ladrog. Tanto zot asir 'sekirite' pandan bann tranzaksion inportan, tanto zot pre pou intervenir pandan bann regleman bann kont avek bann trafikan kanp advers. Lerla mem nou trouv boukou violans.

Foto ilistrasion.

Zot zimaz bann azan sekirite se zis enn kouvertir. Andeor zot rebann ek T-shirt nwar, ena bann veritab goril ki pre pou fer tou pou larzan ki kasiet. Intimidasion, regleman bann kont, proteksion bann politisien (sirtou pandan bann kanpagn elektoral), 'debt collection', ek bann lezot. Tou deroule sou kontra.

Enn vintenn bann gang reparti atraver lil. Lenor pei dispoz kat ou sink group. Dan lest, zot resans de ou trwa kartel bann gro lebra. De ou trwa band sevis dan lesid pei ek louest konpran trwa formasion. Lafors polisier an prezans bann informasion dapre lakel ena trwa gang arme ki sevis dan sant pei. Bann individi-la non selman ena bann pistole, me egalman bann fizi lasas, bann fizi kanon ek bann 'Taser guns'.

Kolaborasion etrwat

So bann sertin gang zoue solo lor terin, bann lezot travai an 'kolaborasion etrwat'. Savedir ki zot ena pou labitid intervenir an ranfor pandan bann dekalaz ou ankor, zot partaz travai pandan bann gran konser.

De parmi bann rezon ki motiv zot pou kolabore: lamitie ek respe mitiel 'lor fe ki zot pa rant lor terin zot bann konfrer'. O ka kontrer, se bagar, mem lamor, asire.

Koneksion

Bann gang repite pou zot koneksion avek bann trafikan inportan ki pe fer bann lapenn lour dan prizon pou bann deli ladrog. ''Dan la pratik, se lalwa pli for. Bann feb les zot ekraze. Sak band detenir enn teritwar kot kapav dir, enn baz operasion. Dekoupaz bann teritwar fer an fonksion lafors organizasion lor terin,'' enn manb enn gang dan sant pei dir sou kouver anonima.

Read more...