Bann pros Ashar Sobratee: "nou kondann saki linn fer"

Mert tipti Ayaan in boulvers bann pros sispe Sheik Mohammed Ali Ashar Sobratee. "Nou tou konsterne par lamor sa zanfan la ek nou swete lapolis fer lalimiyer lor saki finn vreman pase. Akoz nou konn Ashar depi li zanfan, li pa enn garson violan. Li bien kontan bann zanfan ek ena labitid zoue avek so bann neve ek nies. Li ti kontan Ayaan ek ti pe okip li bien. Nou vreman pa kone ki finn pase. Nou kondann saki linn fer ek les lazistis fer so travay," zot dir.

Tipti Ayaan ek so boper Ashar Sobratee.

Se an juillet 2020 ki Ashar Sobratee inn instal li avek Nawsheen Beeharry. Li ti kit lakaz konzigal avek so garson Ayaan. Li ti fer konesans zenn fam la lor Facebook 3 mwa avan.

"Linn rakont nou li separe ar so mari depi li ansint 3 mwa. Li azoute ki li ti pe viv kot so bann pros ek kot li ti pe reste la, li ti pe pas mizer... nou finn kwar li...," bann pros Ashar Sobratee konfie. Zot afirme koup la finn marye relizion.

Sorti depi enn lafami 2 zanfan, Ashar Sobratee pli gran zanfan dan lafami ek ena enn ser 15 an. Linn fer ziska form 5. Apre lekol Dar-ul-Maarif, linn frekant kolez Imperial dan Curepipe ziska form 3, apre Curepipe College. Plitar, zenn zom la finn lans li dan kiltir legim ek finn swiv tras so papa ki vann legim.

Bann pros Ashar Sobratee rakonte ki laz 19 an, zenn zom la inn koumans droge. Kan so bann paran finn aprann sa, zot inn fer tou posib pou ed li dezintoksike. Koumsa mem, linn swiv enn tretman medikal avan inskrir li enn program sibstitision Methadone, inn gagn 2 an.

An 2019, linn konn so premie demele avek lapolis. Li ti arete pou vol. Li ti kokin sokola dan enn sipermarse ek linn sorti avek enn lamann.