Bann reskape bis lamor: "nou ti pe dir sofer la pa al vit"

Premie indikasion lanket: defayans nivo frin.

Senn dezolasion lor otorout M1 dan Pailles. Pey inn leve dan emosion zedi le 5 novam 2020. Ver 6:50 AM, bis Kushal Travel Tours ti bonde avek pasaze. Total ti ena 64 zouvrie Bangladais, anplwaye pou sosiete Hyvec Partners Ltd, kinn kit zot dortwar Trianon pou al lor enn santie konstrisksion dan Pailles.

Me, kan zot inn ariv oter Mauvilac dan Pailles, dram la finn deroule. Bann frin bis la ti nepli bon. Sofer bis la, Nishal Goorapah, 40 an, nepli kapav negosie enn tournan ki al ver Pailles. Bis la inn terminn so kours dan enn bistop ki trouv inpe met pli divan.

Se lekatom lor otorout. Bis la so divan inn vinn enn amas feray. Bistop la inn sibir bann dega mazer. Bilan sa kolizion violan la fer fre dan lizie. 4 travayer Bangladais inn mor sir lekou: Faruk Islam, 38 an, Sonchoy Das, 23 an, Addur Razzack, 32 an ek Rakib Molla, 27 an. Plizir blese inn resanse.

"Ti ena dimoun lor bistop enn sans zot inn resi sove," enn polisie dir

Polisie, ponpie kinn vinn depi kazern Port Louis ek Quatre Bornes, anbilansie ek bann volonter inn presipit lor plas dram la. Linpak aksidan la ti enn violans rar. Bann striktir feray inn transpers parabriz avan, ek inn tap ar bann pasaze. Sa aksidan la finn provok enn anbouteyaz mons dan sa ler pwint la. Bann premie temwaniaz bann reskape met an koz vites ek enn defayans sistem frenaz. Mem zafer dan lanket lapolis.

"Sofer ti pe kriye frin inn perse," enn parmi bann pasaze rakonte. Li kontinie: "ti ena pre 10 dimoun pre ar kabinn sofer. Kan frin inn perse lor kontour, avan bistop, nou ti debout," enn parmi bann zouvrie soutenir. "Sofer la ti pe roul bien vit avan bann frin perse," enn lot pasaze lanse. Ti ena boukou dan bis la ki finn siplie sofer la pou ralenti so vites, me li pann ekoute.

Bann ponpie inn intervenir pou retir bann okipan bis la. Inn koumans operasion pou evakie bann blese. Zot tou inn transfere lopital Dr A. G. Jeetoo kot enn protokol pou 'Mass Casualties' inn deklanse. Plis ki 50 reskape Bangladais inn transporte lopital. Sertin ti ena lebra, lamin ou mem lazam dan plak, tandi lezot ti ena bann blesir lor figir ou lor lekor.

"Sofer la ti pe al enn vites ekzazere"

Enn parmi bann pasaze, ki ti ena bandaz lor latet, ankor dan sok. Li presize plizir fwa zot inn dir sofer bis la pou ralanti me san okenn sikse. "Depi Trianon li ti pe al vit, sak fwa nou ti pe dir li al dousman, me linn kontinie al vit mem," enn blese deplore. Li eksplike ki dabitid se enn lot sofer ki roule.

"Enn sofer pli vie ki abitie vinn sers nou, zordi pa li kinn vini," sa reskape la azoute. Enn lot dir mem zafer ek afirme ki bann pasaze inn sipliy sofer la pou aplik so bann frin. "Sofer la ti pe al enn vites ekzazere, noun dir al dousman, linn ralanti apre linn rant dan beton," enn lot reskape rakonte.

Alumgheer, ki ena 20 an parla, konfirme ki sa bis la ti bonde avek zouvrie. "Ti ena boukou standing. Sofer ti pe roul bien vit. Li pann ekoute kan dir li al dousman." Shafik, enn lot reskape, rakonte li ti pran plas lor siez omilie bis la.

"A enn moman, avan fer viraz la, enn loto ti pe roul dousman divan nou. Kan sofer inn retrograde pou ralanti, lerla linn trouve ki frin pa pe marse," li rakonte.

Read more...

Dapre rapor bann otopsi pratike par Dr Sudesh Kumar Gungadin, sef departman mediko legal, ek Dr Chamane, medsin lezis, koz dese 4 viktim la inn atribie a enn sok akoz miltip blesir.

Sofer ek tou bann lezot pasaze inn blese. Enn zouvrie Bangladais, Majhe Mongit, blese grav, inn admet dan swin intansif dan lopital Dr A. G. Jeetoo, Port Louis. Li sou asistans respiratwar. So leta lasante zize grav.

Lapolis pou fer lanket lor prelevman disan sofer bis la. Enn rapor toksikolozik inn komandite par bann zom asistan komiser lapolis (ACP) Mohunlall Madhow, responsab divizion Port Louis Sud.

Dan lapremidi zedi le 5 novam 2020, inn fer enn premie lekzamin lor veyikil la avan anlev li depi plas aksidan la. Bann eksper minister infrastriktir piblik inn fer enn konsta lor leta bis la pou determine si finn ena enn defayans mekanik. "Sa etap la viz pou etablir si sofer bis la pou inplike direk ek responsab sa aksidan la," enn sours pros avek lanket soulinie.