Belle-Vue-Maurel: Pinivel Cooroopdass, 75-z-an ek gran fann Liverpool, mortelman perkite

Sofer loto agrese par enn lafoul ankoler.

Larout inn fer enn nouvo viktim. Pinivel Cooroopdass. osi apele Saranda, enn labourer 75-z-an, ti pe travers larout prinsipal dan Belle-Vue-Maurel, samdi aswar le 14 me 2022, kan li'nn perkite par enn loto. Viktim, blese grav, ti transporte lopital Dr Bruno Cheong dan Flacq, kot li'nn rann so dernie soupir. Tandik sofer loto, 21-an, li'nn gayn bann kou apre aksidan, par bann dimoun ki'nn asiste senn-la.

Bann abitan ti demann enn ralantiser sa landrwa-la me pa'nn mete. Viktim (an medayon) pa'nn resi get so lekip gayn FA Cup.

Retrete, enn gran siporter Liverpool Football Club, ti sorti depi kot li, samdi aswar, pou al mize lor final FA Cup, ki'nn zoue ant so klib fetis ek Chelsea. "Get ki laz li'nn arive, zamin li pa'nn al miz lor enn lekip. Samdi li'nn dir so garson avan li sorti ki li pou al zoue Rs 100 lor Liverpool, so lekip, ek Rs 100 lor Chelsea," Deven Cooroopdass, 65-an, frer viktim rakonte.

Se lor simin retour ki dram inn prodir ver 19-er-40, sink minit avan final koumanse. Pinivel Cooroopdass ti pe travers larout rwayal dan Belle-Vue-Maurel, swa inpe met ar so lakaz ki trouv lari Railway, kan enn loto inn perkit li. "Li'nn fini al zoue. Kan li pe revini ki sa loto-la inn tap ar mo frer. Sa vites sofer-la ti pe vini, li pa'nn kapav evit li. Mo frer finn tap lor so parbriz ek inn trenn li," Deven eksplike.

Loto inn prozekte pieton plizir met pli lwin. "Li ti lor koltar. Li ti konsian, me dan enn leta kritik. Mo ti pe koz ar li," frer-la rakonte. Bann volonter inn galoupe pou vinn sir plas pou ed met viktim dan enn loto pou transport li lopital Dr Bruno Cheong dan Flacq. "Enn motosiklist inn eskort nou. Li'nn aret plizir lezot veyikil pou ki nou kapav ariv lopital rapidman," Deven kontinie rakonte.

Apre linpak, enn lafoul ankoler inn agres zen sofer loto. Lapolis Rivière-du-Rempart, enn fwa sir plas, inn konstate ki sann-la ti blese lor so figir. Li'nn alors eksplike li'nn sibir bann kou bann personn prezan moman aksidan. Li'nn kondir stasion lapolis. Abitan lokalite inn soumet enn lalkol test ki'nn revel negatif.

Konsernan viktim, apre bann swin, li'nn admet dan lasal, me bien boner dimans gramatin, li'nn pous so dernie lesouf. Sofer inn konparet lakour Pamplemousses lindi le 16 me 2022 pou omisid involonter.

Dan lakaz viktim, so bann pros deplor bann sirkonstans dan lakel li'nn perdi lavi. "Mo frer, malgre so laz, ti pe ankor travai dan so plantasion. Li'nn perdi lavi dan enn fason trazik. Anplis, plizir fwa mo'nn inform bann otorite ki larout-la danzere. Bann sofer pa respekte limitasion vites ki 60 km/h isi. Inn gayn 3-z-an, mo ti sign enn petision avek bann abitan lokalite pou ki enn ralantiser vites plase, me zot inn fer mwa konpran ki se pa posib. Mo ti alors fer remark ki fale enn kikenn perdi lavi pou ki pran bann aksion. Mo pa ti doute ki viktim-la ti pou mo prop frer. Aster, ki bann otorite kont fer?," Deven demande.

Viktim ti papa kat zanfan. Li pa'nn gayn lokazion get so lekip ranport final. So bann finerai inn fer dimans apremidi le 15 me 2022.

Read more...