Camp-Levieux: enn inzenier akiz enn fos 'chiropracteur' pou eskrokri

Enn inzenier, abitan Roches-Brunes, inn port plint kont enn fos 'chiropracteur' ki oper dan lenor, lindi le 31 me 2021, stasion lapolis Camp-Levieux. Sa misie-la dir li'nn tomb lor bann kordone sa zom-la lor internet. Li ti pe rod enn spesialist ki kapav ed li sirmont bann douler lor likou ek zepol. "Mo ti dan lapenn," li'nn fer konpran.

Foto ilistrasion.

Pandan semenn dernie, fos 'chiropracteur'-la inn donn li rande-vou dan enn magazin dan Grand-Baie ek inn reklam li Rs 3 500. Tousala avan mem ekzaminn li.

Answit, li'nn dimann li enn som Rs 32 000 pou bann swin apre enn skann so moel epinier ki dire zis 60 segonn. Inzenier-la deklare li'nn pran ranseignman avek minister lasante ki'nn fer li konpran ki individi-la pa kapav pratik sa metie-la.

"Li pa gayn drwa fer sa travai-la," viktim-la dir. Lor telefonn, 'chiropracteur'-la defann li mem ek dir li pa'nn kouyonn sa abitan Roches-Brunes-la.

"Li mantalman pertirbe. Mo rapel li. Li ti telefone pou pran rande-vou ek ti pe resantir bann angourdisman lor lamin. Mo'nn aksepte pou resevwar li mem zour. Li'nn fer enn skann ek inn soumet a bann lekzamin pou Rs 3 500," li dir.

"Mo'nn answit fer li enn rapor konplet pou enn tretman. Sa pou pran enn mwa ek pou kout li Rs 32 000. Li'nn ale apre ki li'nn regle so kont pou bann lekzamin konplet. Dan enn klinik, sa ti pou kout li pli ser. A okenn moman, mo pa'nn arnak li," li defann li mem ek dir li osi ena enn kabine dan Plaines-Wilhems.