Chebel: enn fam vinn omilie larout pou aret enn sofer pou...

Enn zen sofer 26-z-an inn viktim enn vol avek violans dan Chebel, lindi gramatin le 21 mars 2022. Enn fam inn agrip li lor so portier avan aras so sak kontenan larzan. Kan enn konplis inn apros ar zot, zen zom inn demare. Fam-la inn mord li. Zen zom inn trenn li lor 2-3 met ek inn resi sove. De sispe aktivman reserse par lapolis. Sa fer de mwa ki Gavin (prenon fiktif), 26-z-an, pran larout Chebel.

Foto ilistrasion.

Lindi, ver 8-er-40, kan li fek depoz bann travayer, li'nn pas par Chebel. "Mo sipoze ranplas bann larou dan enn latelie rezion," li kontinie. Me kan li ti pe kondir, li'nn remark enn zen fam omilie larout depi lwin.

"Mo ti kwar li pe travers larout," zen zom rakonte. Sann-la inn ralanti. Me, kan li'nn raprose, zen fam pa'nn bouz ditou. Li'nn alors arete. "Li'nn res omilie simin-la. Kan mo'nn arete, li'nn vinn ek mwa. Li'nn met so lipie lor mo larou. Li'nn vers ek mwa par vit-la. Li'nn demann mwa kot mo pe ale. Mo dir li mo ena pou al sanz larou. Li'nn dir mwa kit li Rose-Hill, mo'nn dir li mo pa pou kapav. Lerla li'nn dir mwa donn li Rs 100. Mo'nn dir li non mo pena," li rakonte.

Sann-la inn vers lor li atravers portier. "So lamwatie lekor fini rant andan. Mo'nn pous li. Li'nn pran enn sak ki ti kot mo frin amin. Ladan ena mo bann kart ek kas. Mo'nn dir li rann mwa mo bann zafer. Li'nn devid sak-la, li'nn pran kas-la li'nn met dan so sin, apre li'nn retourn mwa sak vid. Mo'nn dir li donn mwa mo kas," li dir.

So telefonn ti poze lor banket. "Li'nn trouv mo portab ek inn rod aras sa osi. Mo'nn anpes li. Li'nn alors alert so konplis. Li dir enn boug ena ankor kitsoz ar li," Gavin dir. Konplis inn presipite pou donn fam-la koudmin. "Ler mo trouv sa boug-la vini, mo remet anmars. Koumadir li ti ena enn zouti dan so lamin. Madam-la inn koumans mord mo lamin. Li res morde mem. Mo'nn roule, mo'nn trenn li. Mo pa'nn oze avoy mo lamin pou tir mo kas ek li. Mo'nn pous li, lerla li'nn tonbe. Mo'nn kontinie mo simin mo'nn al stasion lapolis," li azoute.

Paret se pa premie fwa enn insidan parei prodir lor mem parti larout. Mod operatwar res parei. Madam-la bar larout, ek sofer, enn fwa li arete, fer li atake. "Mo lebra fermal ek mo lekor andolori. Mo pa kone ki ti kapav arive si so konplis ti resi ariv ziska mo veyikil," viktim-la dir, ki pe remet li doulourezman depi agresion-la. Bann sispe inn ale avek Rs 9 400. "Enn parti larzan ti reprezant enn retar mo lapei ek lot parti ti pou ranplas bann larou," Gavin konfie.

Read more...