Covid-19: enn Rodriguais desede an karantenn

An karantenn dan lotel Tropical Attitude, Saul Auguste inn rann lam, samdi aswar le 1e me 2021. Sa Rodriguais-la ti sipoze rant Rodrigues, zedi dernie. Li ena 50-an parla, li ti pe soufer enn kanser ek ti vinn Moris pou bann swin.

Foto ilistrasion.

Enn lot pasian, 82-z-an, inn egalman desede dan lopital Rose-Belle. Noel Albert ti vinn Moris tousel pou sibir enn intervansion. Dapre Caroline Albert, so granper inn ariv dan pei le 10 avril 2021 ek ti deza opere.

Li ti ena rande-vou ek ti osi bizin retir so difil. "Akoz li alite, li pa ti pou kapav res an karantenn. Se akoz samem li'nn res Moris, me finn ena bann konplikasion. Li pa ti pe manze," so tipti tifi rakonte ek avoue ki se enn kou dir pou lafami.

Enn lot pasian Rodriguais, aktielman an karantenn, dan enn leta kritik. Ansien depite, Christian Léopold kalifie sa kouma enn inkonpetans ek amater lor dosie rapatriman bann Rodriguais.

"Sa demontre ki gouvernman inn fayi, li pran tro letan pou rapatriman sa bann personn ki ti pou anvi mor dan tou dinite pre ar zot bann pros. Se larogans, amater, inkonpetans ek inerti ki'nn menn ziska-la. Si gouvernman ena enn konsians, bizin pran enn desizion konsernan bann lezot Rodriguais ki dan Moris ek pe atann zot rapatriman," Christian Léopold lanse.