Covid-19: lasal 15 lopital Victoria ferme

Divan panik samdi le 10 avril 2021 dan lopital Victoria, dan Candos. Lasal 15 inn bizin ferme ek bann pasian ki ti ladan inn deplase ek met an karantenn apre ki de individi pozitif pou Covid-19 inn retrouve.

Lopital Victoria.

Zot ti an tretman New ENT Hospital ek inn retrouv zot dan lopital Victoria pou bann swin pou lezot patolozi. Zot inn ariv Candos samdi. Kouma bann prosedir dir, zot inn pas par departman 'Casulaty' avan admet dan lasal.

Protokol ti pou dir bizin plas zot an izolman. Me, olie retrouv zot dan Isolation Ward ki'nn prevwar, inn met zot dan lasal 15, omilie enn trantenn pasian ek enn douzenn manb personel swayan. Se apre enn test PCR demande par enn dokter lor enn parmi de pasian pozitif ki personel inn dekouver ki li porter viris Covid-19. Se samem ki'nn sem enn divan panik. Lasal inn ferme imediatman. Tou bann pasian ek manb personel inn plase an karantenn dan mem landrwa pou asire ki zot pa finn kontamine.

Boukou pa pe eksplike kouma enn erer parei inn kapav arive. Bann dernie nouvel dir ki lamwatie staf lasal 15 pou bizin kit lopital Victoria pou pourswiv zot katorzenn ayer.