Dan enn lekol: enn inkoni arme remet enn zenfan enn 'bonbon sispe'

Divers inite lapolis pe fer lanket. Koler ek inkonpreansion kot enn lafami sorti enn vilaz lenor. Zot garson 8-an inn eksplik zot ki li'nn terorize dan lansint so lekol par enn zom arme ar sab. Li'nn fors li pou manz enn bonbon. Sa insidan-la inn deroule vandredi le 19 fevrie 2021. Ver 11-z-er sa zour-la, zanfan lekol Grade 3, ki frekant enn etablisman skoler gouvernman dan lenor, dir li'nn akoste par enn inkoni pandan rekreasion.

Zanfan-la an konpayi so papa.

Dapre zanfan lekol-la, zom-la inn remet li enn 'bonbon'. Zanfan-la inn ouver anbalaz-la ek inn konstat prezans enn lapoud zonn. Trakase, ekolie-la dir li'nn refiz manz 'bonbon'-la. Se sa moman lamem, li dir, ki inkoni-la inn vinn agresif ek inn pwint enn sab dan so direksion. "Mo garson inn dir nou enn misie inn met kouto anba so likou, misie-la ti pe fors li pou manze, me mo zanfan so vant ti plin li pa ti rod manz bonbon-la," papa zanfan lekol-la eksplik Défi Quotidien.

Malfra-la finn answit plas enn sab anba likou ekolie-la ek inn fors li pou manz 'bonbon'-la. Me zanfan-la inn sove. "Mo ti per ek mo'nn galoup direksion mo klas pou kasiet," li dir. Kan li'nn rant lakaz, ekolie-la inn rakont tou so bann paran. "Mo pa konn dimoun-la. Zame mo'nn trouv li, mo ti pe gayn per," zanfan-la presize.

Tromatize depi sa insidan-la, tipti-la anvi sanz lekol. Dan prezans so mama, zanfan-la inn port plint stasion lapolis Goodlands. Child Development Unit (CDU), ladsu ek brigad pou proteksion bann miner inn demar enn lanket.