Dan enn vilaz lest: enn mama 75-z-an abize par so garson

Sok ek stiper dan enn vilaz lest Moris. Enn madam 75-z-an konfie li'nn viktim bann atousman de la par so garson, 46-z-an, mardi gramatin le 11 zanvie 2022. Viktim-la ti anplin somei kan so garson inn prozekte li anba avan abiz li. Viktim-la inn ospitalize. Sispe-la inn plase dan detansion apre so arestasion.

Viktim-la ankor dan sok.

Dharmowtee, 75-z-an, inn tromatize. Sa mama sis zanfan-la pa ti atann pou fer enn leksperyans parei ar so garson, 46-z-an. Sa fer anviron 1-an depi li loue enn lakaz dan enn vilaz dan lest. Mama ek garson abit dan mem lakaz. Dapre prezime viktim-la, bann diskision ti frekan.

"Sak fwa, li rod lager ar mwa. Li demann mwa kas. Li bwar ek li bat mwa," mama-la eksplike. Eksede par bann azisman so garson, li ti deza port plint kont li stasion lapolis Saint-Pierre. Me malgre bann intervansion lapolis, bann diskision inn kontinie ankor pli bien.

Lindi, bann zafer inn derape pou abitant lest-la. Li rakonte ver 2-z-er dimatin, so garson inn vinn revei li dan sok. "Enn sel kou li rant dan mo lasam. Li'nn trap mwa li'nn fwet mwa anba. Mo'nn kriye pou alert mo bann vwazin. Me sa ler-la, lakaz ferme, ek beton partou, ki sann-la pou tann mwa," viktim-la dir an larm, ki'nn rod refiz ant lili ek enn latab sa moman-la. "Li'nn vini, li'nn fer sa ar mwa," Dharmowtee soulinie, ankor dan sok.

Sa mama sis zanfan-la inn alors debat. "Mo'nn bizin pran mo ledwa, mo'nn fons dan so lizie," madam-la eksplike. Se koumsa mem so garson inn larg li. Alors li'nn releve ek inn galoup dan direksion enn vwazin pou demann led.

Li'nn par laswit transporte stasion lapolis Saint-Pierre. Akonpanie par bann polisie, li'nn retourn kot li lakaz. "Mo garson ti pe dormi dan so lasam komsi narien pa'nn arive," madam-la dir.

Sispe-la inn apreande. Interoze lor bann alegasion kont li par so mama, li'nn nie bann fe. Li'nn konparet divan lakour Moka sou enn sarz provizwar pou atousman. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte kondisionel ek li res dan detansion polisier.

Tandik mama-la, apre bann premie swin dan lopital, li'nn admet dan lasal obzervasion avan rant kot li merkredi le 12 zanvie 2022.

Aflize ek ankor sou lefe laper, Dharmowtee nepli anvi tann koze so garson. "Mo nepli anvi trouv li. Kan li sorti mo'nn dir li pa vinn-la. Li'nn dir li pou fini mwa," viktim-la dir dan freyer, ki pe esei sirmont sa eprev-la.

Konsterne pou aprann nouvel-la, vwazinaz konfie mama ek garson ena labitid diskite preske toulezour. "Gramatin tanto kapav tann zot diskite ek zoure," enn abitan kartie fer nou par. Me, li difisil pou sann-la kwar sispe-la inn kapav azir koumsa ar so vie mama. "Mama-la pa rod donn li kas Carer's Allowance. Sak fwa li lager akoz samem," sann-la termine.

Read more...