Dan lenor: enn tifi miner poste so video touni lor Tik Tok

Video touni enn tifi 9-an ki pe sirkile lor Tik Tok an mem tan pertirban ek revoltan. Lor aplikasion-la - ki popiler parmi bann adolesan prinsipalman - tipti tifi ki viv dan enn kartie dan nor-ouest Maurice, inn poste enn video kot li prezant ek detai so anatomi apre ki li'nn servi enn langaz grosie.

Foto ilistrasion.

Vizibleman pre-piber, zanfan-la paret pe reponn enn defi zot inn lans li. Ek se efektivman enn 'challenge' inpoze par bann adolesan ki'nn kondir zanfan-la pou retir so linz ek filme li dan enn lasam dan so lakaz avan poste video-la lor bann rezo sosio.

Enn fwa li'nn met sa an lign, video-la inn partaze dan lokalite kot zanfan ek so lafami viv ziska moman kot mama-la inn dekouver tou zafer. Enn depozision inn konsigne lapolis ek bann instigatris defi-la inn interoze. Depi sa, video-la inn anleve depi bann rezo sosio.

Bann adolesan adept ar bann dans ekspresif

Sa zistwar-la bien lwin pou izole. Tik Tok inonde par bann video bann bien zen tifi ki adept ar bann dans ekspresif. Aplikasion ki sedwi bann pre-adolesan ek adolesan enn platform ki'nn gayn popilarite parmi enn piblik konpoze ar ban zen.

Zot estime zot lwin ar regar zot bann paran, zot akord plis liberte lor Tik Tok ki lor Facebook. Toutfwa, bann konteni ki pa modere, gete ek swivi par bann milie morisien. Ninport ki video lor aplikasion-la kre enn buzz lor enn vites sirprenan, akoz sa nou trouv bann konteni ki pena gou.

Par ayer, bann post inplikan bann miner lor aplikasion-la fasilman aksesib: pa neseser ena enn kont ou 'kamarad' avek enn abone Tik Tok pou get so 'story'. Toutfwa, ekspozision bann zen tifi pa san risk pou zot. Bann-la kapav kontakte an prive ek malerezman tomb dan bann piez pedofil.

Biro Ombudsperson pou bann zanfan, zot indike ki okenn plint relativ lor bann deriv lor Tik Tok zamin finn anrezistre.

Cybercrime Unit lapolis pli bien plase pou kontrol bann konteni: video ek zimaz inplikan bann miner lor aplikasion-la. Me enn moman, li trist pou konstate ki akse lor bann rezo sosio, par bann zen zanfan pa dan kontrol bann paran ek lezot adilt responsab.

"Meyer prevansion kont bann abi, risk ou sa bann kalite post lor bann aplikasion se sansibilizasion dan bann lekol," ennn anketer biro Ombudsperson pou bann zanfan eksplike.

Read more...