Dan lenor: li kit so fam pou al viv ar so belmer

Viv tansion dan enn lafami dan lenor Moris. Depi ki Alan (prenon modifie), 30-an ek travai pou so prop kont, inn separe ar so Jennifer (prenon modifie), 21-an, narien pa pe bon de kote lafami.

Foto ilistrasion.

Nou viktim Jennifer inn apros nou redaksion pou rakont kalver li pe pase kot lafami so mari. Li dir nou zot tou pe blam li depi sa finn deroule ek apre plizir apel telefonik, Alan inn fer li konpran ki tou zafer inn fini ant zot ek li'nn prefer kit li kot so lafami pou al viv ar so mama, enn abitant dan louest Moris.

"Mo pena figir pou retourn kot mo prop mama. Li ena 45-an ek mo pa ti atann Alan fer enn zafer parei avek mwa. Mo pa la pou denigre ni li ni mo mama ek ni mo mem. Mo la pou demann konsei saki mo kapav fer parski mo lavi inn vinn enn martir depi mwa fevrie 2022, kan Alan inn pran tou so bann zafer personel depi kot li mem pou al viv kot mo mama dan Tamarin," Jennifer konfie.

Zen fam 21-an azoute li'nn marye Alan fer 1-an ek depi sa, narien pa bon dan zot menaz. Zot ti pe viv kot bann paran Alan ek zot ti pe okip lakaz lor premie letaz dan lenor Moris. Apre zot maryaz, Jennifer inn prefer okip lakaz ek Alan travai pou so prop kont dan enn latelie.

"Mo mama ti souvan vinn rann nou vizit depi noun marye akoz mo dir li 'to res lwin, be plito vinn pas wikenn kot nou'. Pandan mwa desam, mo'nn remarke Alan inn apros plis ar mo mama ki ar mwa. Ti pandan Nwel ek pou reveyon nouvel an. Pa ti ena okenn moman zot pa asiz ansam, koze ek riye kouma mari ek fam, sori pou lekspresion," zen fam eksplike.

Jennifer pa'nn port atansion ziska an fevrie kan Alan inn anons zot separasion. Apr enn eniem diskision, zom-la pa'nn atrde pou dir laverite. Jennifer eksplike: "li dir mwa li'nn plin avek mo manier fer ek latitid. Li dir mwa mo ankor zanfan ek li prefer mo mama ki mwa akoz mo mama konn fer tou louvraz ek kwi pou li. Mo ti panse Alan ere kan mo mama ti pe vini me mo pa ti atann li pou koumans kontan li. Anfin, mo mama osi ena so par tor ladan. Mo pa pou rant an detai."

Depi sa, Jennifer pa'nn rann vizit so mama ek Alan pa'nn retourn lakaz kot li dan lenor Moris fer trwa mwa. Nou interlokitris retrouv li dan nwar san enn sou. Li pena lot plas pou ale ek Alan inn demann li divors ek pou koumans bann prosedir biento.

Nou finn esei rant an kontak avek Alan ki'nn dir nou demann Jennifer saki finn deroule pandan 1-an. Ek osi, nou finn kontakte mama Jennifer ki finn dir nou 'se lavi, si Alan trouv mwa meyer ki mo tifi, mo bien sagrin pou li akoz depi zanfan li koumsa.' Malerezman, nou pa kapav dir kisana ena tor ladan ou pa, me nou anvi zot konsei Jennifer pou bann mars a swiv.