Desant dan enn diskotek: laz 61-an, li ti pe vann so bann sarm pou Rs 8 000

Definitivman, pena okenn laz pou pratik pli vie metie dan lemond. Malgre so bann 61-an, abitant enn fobourg dan kapital ti pe servi so sarm pou atir bann klian. So plas operasion: enn diskotek bien prize dan Grand-Baie.

Bann prostitie arete par lapolis.

Pou pas enn lanwit avek li, pou bizin debours Rs 8 000. Me tou metie konport bann risk. Seksazener inn aprann sa pandan wikenn. Bann zom inspekter Thakoor depi Criminal Investigation Division (CID) inn debark dan enn diskotek dan Grand-Baie, samdi le 30 avril 2022.

Pou pa evei bann soupson bann manb sekirite, bann konstab Potiah, Lallbeeharry, Jadoo, Lallchand, Supanee, Ramdhuny, bann polisie Philippe ek Mangroo inn rant par enn laport deryer batiman.

Pandan sa letan-la, lamizik ti pe zoue afon ek lalkol ti pe sirkile andan. Bann fetar ti lwin pou dout prezans bann ofisie CID me zot pa'nn tarde pou rann kont.

Zeran inn informe ki li pe komet enn ofans sou seksion 3 Quarantine Act. Li'nn ekop enn lamann Rs 10 000. Wit personn inn arete pou non-por mask saniter.

Trwa prostitie, ladan enn fam 61-an, inn arete pou 'solliciting male for immoral purpose'. Zot inn libere lor parol me zot inn bizin al dan bann biro CID Grand-Baie, lindi le 2 me 2022, avan tradir divan lakour. Lanket sipervize par inspekter Thakoor.

Read more...