Domenn Chazal ferm so laport: an 2016, enn etidian 18-an ti mor nwaye

Direksion Incentive Partners Ltd, zeran Domenn Chazal, inn piblie enn kominike, lindi le 15 fevrie 2021, pou anons fermtir tanporer park-la. Direksion, ki touzour dan sok apre enn aksidan parei, ti anklans protokol sekour moman dram-la ziska SAMU arive.

Shyamal Sewraj, 18-an ti mor nwaye dan enn basin dan Domenn Chazal.

Konsian lor douler lafami viktim-la pe pase, direksion swet presize ki zot pou fer tou posib pou fer lalimier lor sa dram-la. Dayer, enn lanket inn deza fini ouver par bann atorite avek lakel direksion inn angaz zot pou kolabore plennman ek an tout transparans.

"Vi bann sirkonstans, direksion inn desid pou ferm tanporerman domenn-la ziska lanket abouti. Incentive Partners Ltd, ki enn antrepriz spesialize dan evennmansiel ek bann aktivite eksteryer depi plis ki 15-z-an, anvi presize ki se premie fwa enn tel aksidan prodir malerezman ek ki tou meteriel teknik verifie regilierman dapre enn kaye bann sarz bien etabli, ek tou letan opere dapre bann norm strik sekirite."

Li bon pou note ki Me Joy Beeharry reprezant bann lintere konpayi Incentive Partners Ltd dan sa zafer-la.

An 2016, enn etidian 18-an mor nwaye

Pou rapel, enn etidian 18-an, Shyamal Sewraj, ti trouv enn lafin trazik dimans le 7 aout 2016, dan Domenn Chazal, Chamouny.

Li ti an konpayi so bann pros ek kamarad, kan li'nn retrouv li an difikilte dan enn basin. Eitidian-la, oriziner Phoenix, ti al pas enn lazourne aktivite.

Enn tigit avan 14-z-er zour dram-la, zen zom-la ti desid pou fer rant dan dilo basin-la, pre ar kaskad Saint-Felix.

Lapolis Chemin-Grenier ti alerte. Kan zot inn ariv sir plas, lekor zen zom-la ti anba dilo.