Doub mert Mare-d'Albert: portab Hema Coonjobeeharry retrouve

Telefonn portab Hema Coonjobeeharry inn dekouver, lindi le 12 ziliet 2021. Li ti dan enn karokann ki al ziska enn verze leksi kot Umyad Ayyaz Ebrahim ti pe travai kouma gardien ek kot bann leres viktim-la ti detere parei kouma Zahira Ramputh.

Telefonn Hema Coonjobeeharry pou ekzamine dan bann zour pe vini. Ebrahim kontinie dir ki Zahira Ramputh inn swiside.

Bann resers pa'nn abandone. Lindi le 12 ziliet 2021, bann anketer Major Crime Investigation Team (MCIT) inn ankor enn fwa ratis bann karokann ek bann terin bwaze antouran verze leksi Mare-d'Albert kot bann leres Zahira Ramputh ek Hema Coonjobeeharry ti detere an me 2021. Zot inn retrouv telefonn portab sann-la.

Laparei, idantifie par bann pros fam de menaz ki abit Bambous, touzour dote ar so SIM kart. Li pou ekzamine par bann eksper lapolis dan bann zour pe vini. Lekzersis-la konsiste pou determine kan li ti servi pou dernie fwa pou etablir kan viktim-la ti etoufe par gardien verze-la, Umyad Ayyaz Ebrahim, sirnome Abhi.

Bann mesaz ki telefonn-la ranferme li enn gran lintere pou bann anketer. Sa pou ed zot determine kouma akize-la inn atir Hema Connjobeeharry dan verze-la apre enn esanz bann mesaz lor Facebook. Zot pou osi verifie si se fam-la ki'nn donn so kod gardien-la pou li kapav fer enn retre Rs 20 000 depi so kont banker.

Enn premie telefonn portab abime par dife dan verze-la ti retrouve an me 2021 par Special Mobile Force (SMF) epole par MCIT dan bann resers. Bann anketer ti, lor bann indikasion Umyad Ayya Ebrahim, met lamin lor enn deziem laparei balanse anba pon Cavendish, dan Villenoire, Mahébourg. Lokalite kot akize-la ti pe ekzers kouma 'maraicher'.

Li ena 37-an, sa zom-la inn ziska ler zis avoue mert Hema Coonjobeeharry. Li dir li'nn etouf li kan sann-la inn refiz pou rant lakaz kot li. Dan ka mert Bibi Zahira Ramputh, li kontinie afirme ki li'nn swiside apre ki li'nn bwar pwazon. Li afirme ki li'nn bril matla lor lekel li ti retrouv li ek ki li'nn par laswit met so depoui anba later.

De fam-la ti divorse ek ti ena 40-an. MCIT inn reini okenn eleman ki indike ki akize-la inn fer bann lezot viktim. Bann fam avek lekel li'nn gayn kontak atraver bann rezo sosio, parei kouma Bibi Zahira Ramputh ek Hema Coonjobeeharry, zot touzour an vi.

MCIT ti deter bann leres Bibi Zahira Ramputh dan verze-la dan lapremidi vandredi le 28 me 2021. Admet dan lopital Brown-Séquard, li ti menn bann anketer landrwa kot li ti anter fam-la apre ki li'nn vann lames-la avek so kouzin. Se sann-la mem ki'nn alert bann pros vandez-la ek bann-la inn averti MCIT.

Mwins ki 24-er tan apre ki bann leres Bibi Zahira Ramputh ti rekipere, Umyad Ayyaz Ebrahim ti akonpagn bann ofisie lor sit pou montre landrwa kot li ti anter Hema Coonjobeeharry. Bann Field Intelligence Officers depi Criminal Investigation Division estern Division ti fek inform MCIT ki li ti reserse pou disparision sa abitant Bambous-la.

Le 6 ziliet 2021, Umyad Ayyaz Ebrahim ti avoye dan prizon santral Beau-Bassin kot li deteni ek pe atann so prose. Li pou bizin soumet a enn lanket preliminer avan zize.