Dram dan Midlands: enn fam 20-an met pandi

Letan finn arete pou enn fam retrete 74-z-an apre terib dram ki'nn deroule dan so lakaz dan Midlands, samdi le 21 zanvie 2023. So tipti tifi, 20-an, inn swiside.

Foto ilistrasion.

Se ver 16-z-er-30 sa zour-la ki fam retrete inn remarke ki so tipti tifi ti ranferm li dan bann twalet depi enn long moman.

Li'nn gagn enn move presantiman, sann-la inn al tap laport. Me li pa'nn gagn okenn repons. Se akoz samem, fam retrete ek so garson inn desid pou defons laport twalet.

Kan zot finn resi ouver laport, zot inn fer enn terib dekouvert. Zen fam ti sispandi dan vid avek enn lakord otour so likou. Zot inn anlev lekor ek inn esey reanim zen fam. Me pa'nn resi.

Mande, bann polisie finn vinn sir plas ek lekor viktim inn transporte lamorg lopital. Enn otopsi inn atribie dese viktim laswit enn asfiksi koze par pandezon.