Dram dan Roches-Brunes: Rouben Chinnarassen gayn bate amor par so garson

Mert dan lari Emmanuel Cotte, Roches-Brunes, mardi le 3 me 2022. Lucheemonay Chinnarassen (Rouben), 55-an, inn mortelman agrese par so garson Kevin Kamalhassen Chinnarassen, 33-z-an, avek enn tiyo an metal dan zot lakaz. Rezon deryer dram familial: garson ti pe reklam larzan ar so papa. Divan so refi, zen zom inn donn li bann kou. Mardi apremidi, Kevin Chinnarassen ti reserse par lapolis.

Dan gos, zen zom sispekte pou mert so papa. Omilie, Rouben Chinnarassen mortelman agrese par so garson. Dan drwat, enn tiyo an metal, kouver ar disan ti retrouve.

Sa fer plizir lane ki garson abit ar so papa. Zot lafami, pou laplipar, viv dan Angleterre. Rouben inn retourn viv dan pei avek Kevin. Tou le de ti pe abit mem lakaz. Me, dapre vwazinaz, de zom, ki parfwa retrouv zot otour enn ver, ti ena labitid diskite avan lager ar lamin.

Kevin pa ti pe mank enn lokazion pou britaliz so papa. "Zot bwar apre zot lager, souvan ti pe ariv sa," enn vwazinn dir. An 2020, zen zom ti avoy so papa lopital apre ki li ti tabas li. "Mo tonton ti manke mor," Dicksen, neve viktim, rakonte.

Rouben ti par laswit retir so plint. So garson, ki ti pe fer bann ale-retour kot li, inn retourn viv ar li. Me pandan lanwit lindi ziska mardi, sitiasion inn dezenere. Lokater Rouben, ki abit dan enn lakaz anekse, eksplike ki ver 2-z-er dimatin, avek so konpayon, zot inn interpele par bann kri sorti depi lakaz kinkazener. "Li abitie met lamizik for kan li tape. Mo tann li pe bat so papa bon bon kou," li eksplike.

Li'nn alors sorti depi lakaz pou telefonn lapolis. "Kan li'nn fini bat papa-la, mo tann li pe dir al binyin. Disan partou lor li. Mo'nn tann li pe koz ek papa-la. Li dir si amenn li dan lanbilans, li bizin dir zot non," sann-la kontinie. Kan bann polisie inn ariv sir plas gramatin boner, zot inn esei ouver laport. "Kevin inn met kadna lor ti laport. Bann polisie inn oblize kas kadna pou rantre," lokater rakonte. Enn fwa andan, zot inn dekouver viktim dan disan.

"So garson ti ankor lamem. Nou pe dir bann polisie so garson ki'nn bat li. Me kan lapolis demann li, li'nn dir swa dizan so papa inn tonbe," li azoute. Se dan enn leta sal ki viktim inn transporte lopital Victoria dan Candos. Li ti dan linkapasite pou rakont bann polisie saki finn pase.

Se dan lari Emmanuel Cotte, Roches-Brunes, ki dram-la inn prodir mardi.

Antretan, Kevin inn sove. So papa pa'nn sirviv. Li'nn rann lam enn tigit apre so arive dan lopital. Lotopsi viktim inn fer mardi aswar. Lanket sipervize par SP Bansoodeb.

Criminal Investigation Division (CID) Camp-Levieux ek NCIU finn al lakaz viktim. Inn sekiriz plas agresion mortel-la. Enn tiyo an metal, kouver ar disan, inn retrouve. Lokater inn rakont bann polisie saki finn pase sa aswar-la. Sann-la ti remet kinkazener peiman lokasion.

Enn tigit letan apre, so garson inn vinn reklam li larzan. So papa inn refiz donn li. Se koumsa mem ki li'nn bizin sibir bann kou ek koler so garson. "Mo ti dir li mo pou aret donn li kas lokasion ek mo pou donn so ser. Misie Rouben ti dir mwa non, kit kas-la ar li mem," sann-la regrete. Bann pros andeor Maurice viktim-la inn alerte.

Lotopsi pratike par Dr Shaila Jankee Parsad inn revele ki viktim Rouben Chinnarassen inn desede laswit enn fraktir krann, koze par enn tiyo an metal.

Read more...