Enn koup menase: Anita ''li'nn met enn zarm lor mo latanp, li'nn dir mwa donn li kas''

Enn koup ki zer enn karavann manze dan lenor lil alege ki zot inn menase. Anita (prenon modifie) konfie ki enn zom arme inn fer iripsion dan so komers, mardi le 13 septam 2022. Se ver 17-er, mardi, ki agresion-la inn deroule.

Foto ilistrasion.

Anita ki ti tousel dan so karavann inn fer enn resi. ''Mo ti pe met lord pou rant lakaz, kan enn zom inn rant dan karavann-la par laport deryer. Li met enn zarm lor mo latanp, li dir mwa donn li kas. Si mo pa done li pou toui mwa,'' li rakonte.

Apre ki li'nn indik individi-la lakes, sann-la inn anport reset di zour: anviron Rs 20 000. Me, avan kit bann plas, so agreser inn dir li: ''mo pou revini ankor.'' So figir ti dekouver. Viktim inn port plint mem zour.

Li azoute ki se pa premie fwa sa personn-la inn atak li. ''Merkredi le 7 septam 2022, ver 15-z-er, li'nn aparet divan mo komers. Mo ti tousel ek li'nn ekzize ki mo telefonn mo mari pou kone kot li ete, akoz li ti anvi koz ar li. Mo pa'nn refize ek se lamem li'nn deklare: 'bizin kone kot sa sek Rs 4,5 milion-la inn ale.' Akoz Rs 100 dimoun pe perdi lavi aster Rs 4,5 milion pa ti kas sa. Li dir mwa sa misie-la ki'nn avoy mwa la. Li pa ti ena kagoul narien. Avan ale, li'nn menas pou bril mo karavann. Li'nn pran plas dan enn loto kot ti ena enn lot zom ki ti pe atann li lor volan,'' Anita rakonte.

Jay (prenon modifie), mari Anita, zeran-la, eksplike ki li ti sekestre. Dapre li, orizinn sa akt intimidasion-la se trwa chek, evalie Rs 3,5 milion, ki enn zom akiz li pou ankese an 2014. Me li eksplike ki li ti azir kouma azan ant de parti pou asa enn lopin later.

''Mo'nn fer konesans enn personn pou akizision enn terin ek mo ti anklans bann demars pou li,'' li rakonte. Terin an kesion ti estime Rs 3,5 milion. Dapre Jay, trwa chek ekivalan Rs 3,5 milion ti remet ar li par akerer. ''Mo ti remet bann chek ar konsiltan sosiete ki ti sarze pou sa lavant-la. Me, apre inpe letan, 'konsiltan-la inn dir li pa pou al de lavan avek lavant terin-la ek inn retourn li sek-la,'' zeran karavann-la dir.

Me, le 3 desam 2021, Jay inn gayn enn apel telefonik ver 14-z-er-30. ''Enn dimoun dir mwa vinn zouenn li lor ronpwin Forbach. Ek kan mo finn ale, de gro lebra ti pe atann mwa ek zot inn dir mwa mo dwa Rs 4,5 milion. Mo'nn demann zot bann prev. Zot dir mwa pena prev-la, mo'nn gayn de kalot,'' li kontinie.

Se lamem ki zot inn met li dan enn loto, dan lakel ti ena ansien akerer. ''Li'nn demann mwa pou transfer mo bann bien lor so non, pou regle not-la. Se ver 18-er-30 ki zot inn les mwa ale.''

Read more...