Enn madam dializ: "noun kit nou lakaz pou pas mizer isi"

Enn pasiant sou dializ, 57-an, inn teste pozitif pou Covid-19 so 14e zour karantenn dan lotel Tamassa. Depi sa, li'nn plase dan Isolation Ward lopital Souillac. Li rakont so kalver, an partikilie lanwit blans li'nn pase samdi kan li'nn tomb malad. Vwasi so resi.

Mari Selvanee.

Lanwit blans pou Selvanee (prenon modifie), samdi le 10 avril 2021. Sa pasiant dializ 57-an-la, ki dan Isolation Ward lopital Souillac, inn tomb malad sa lanwit-la. "Nou finn kit nou lakaz pou pas mizer isi," sa abitant Tyack-la dir an larm, depi so lili lopital. Teste pozitif pou Covid-19 vandredi alors ki li pa'nn gayn asistans medikal dan lopital sa lanwit-la.

Fatige, li rakonte li'nn koumans gayn diare ver 22-z-er samdi ek ziska landimin matin, ver 7-er. "Mo lili devan ek mo'nn bizin ale vini dan twalet ki dan fon lasal-la. Ou pa pou kapav mazine dan ki leta mo ti ete. Pa ti ena personn pou ed mwa sa ler-la. Fode gramatin kan mo'nn koz sa ek mo misie. Li'nn fer konplint ar minister lasante. Lerla bann-la inn vinn get mwa pou donn mwa medsinn ek met serom ar mwa. Dokter si inn vinn get mwa pare," li rakonte avek enn lavwa feb.

Si Selvanee santi li inpe pli bien apre ki li'nn pran bann medikaman, so stres pa le kit li. Enn kote, li bizin aziste li a nouvo orer pou fer bann seans dializ. Lot kote, li pe touzour esei konpran kouma li'nn kapav kontrakte viris-la, alors ki li touzour port so mask, dezinfekte so lamin ek li respekte bann protokol saniter.

Saki pez lor li osi se solitid. "Lakaz zame mo'nn res tousel. Tou letan mo antoure ek mo lafami. Mo'nn al dan karantenn tousel. Zot pa'nn les mo misie vinn ek mwa. Mo'nn bizin debroui mwa par mwa ek fer mo insilinn," li rakonte. Li deplor kalite manze li'nn resevwar: "Enn zour mo'nn gayn enn dipin lisou kri ek enn pom de ter griye. Ou imazinn ou enn pasian fer dializ manz zis sa? Li pa fasil."

Read more...

"Begn ek dilo fre"

Si depi Isolation Ward kot li ete li'nn desid pou partaz so zistwar se pou ki bann lezot pasian kouma li benefisie enn meyer kondision. Li lans enn apel bann otorite pou ki zot gayn ed maksimum dan sa letan difisil-la.

Dapre Selvanee, bizin ena enn manb personel konstaman prezan dan lasal atansion enn pasian tomb malad. "Nou konpran nou isi parski ena bann protokol pou Covid-19. Me li pa fasil," li dir.

Li pran lekzanp saki finn ariv li samdi aswar. "Se gramatin ki enn Nurse inn vinn get mwa. Li'nn demann mwa si tou korek ek li'nn fer mo pikir insilinn. Li'nn donn mwa enn nimero ek li'nn dir mwa apel li si mo pa bien. Ou mazinn ou mo malad ek mo pa kapav konpoz nimero-la? Isi ena bann vie dimoun. Mo demann mwa kouma zot pou servi portab pou apel bann Nurse si zot malad. Li pa evidan," li fer resortir.

San kont le fe, li dir, ki lasal bonde ek tou bann pasiant bizin servi enn sel sal de bin ek twalet. "Tou kase ladan. Nou mem pa gayn delo so. Nou pe bizin begn ek delo fre," li konklir.

So mari: "mo konpran ena protokol, me bizin donn li so swin"

Mari pasiant-la li enn mason ki'nn retrete, 61-an. "Li'nn malad samdi aswar ek pa ti ena personn laba pou get li. Mo konpran bizin swiv protokol saniter me bizin donn li so swin kan li bizin," sa papa de garson-la konfie.

Dapre li, sa pou fer biento 13-z-an ki so fam swiv so tretman dializ bann lindi, merkredi ek vandredi dan lopital Souillac. Li indike ki vandredi le 26 mars 2021, apre so dializ, so fam inn plase an karantenn dan lotel Tamassa. Li'nn soumet a enn test PCR so landimin gramatin, ki'nn revel negatif.

Li ti pe fer ale-retour ant lotel ek lopital Souillac pou dializ. "Lor setiem zour li'nn refer enn test PCR. Li ti negatif," li rememore. "Lindi le 5 avril 2021, kan li'nn al fer dializ, apre 2-z-er-30 minit, li'nn koumans gayn palpitasion."

Pasiant-la inn admet lopital Rose-Belle. So lasante inn stabilize ek zedi le 8 avril 2021, li'nn otorize pou retourn lotel Tamassa. "Vandredi gramatin, li'nn refer enn test PCR. San kout-la rezilta ti pozitif," retrete-la rakonte.