Enn Réunionniase 13-z-an viktim atousman: sispe ''pa finn ena okenn atousman''

Skiper an kesion finn libere sou kosion, merkredi le 18 zanvie 2023. Skiper Fabrice Hippolyte, provizwarman akize pou atousman sexiel par enn tourist Réunionnaise 13-z-an, inn retrouv liberte kondisionel, merkredi. ''Pa finn ena okenn atousman. Mo travay ki koumsa kan enn dimoun dan difikilte,'' sispe explike. Me, permi skiper inn sispann, avek lefe imedia, par Mauritius Tourism Authority.

Sispe.

Apenn libere sou kosion, Fabrice Hippolyte klam so linosans. Skiper depi plis ki 20-an, ''se premie fwa ki mo fer fas ar enn akizasion parey,'' Fabrice Hippolyte, provizwarman akize pou atousman sexiel lor enn tourist Réunionnaise 13-z-an, pre ar Ile-aux-Bénitiers, lanse. Li soutenir ki li ti pe zis fer so travay an tan ki profesionel.

Interoze, li rakonte ki zen tifi ti anviron sink met ar so bato kan li'nn retrouv li an difikilte dan dilo. ''Mo'nn atrap li, mo'nn lev li, mo'nn tir dilo dan so mask. Mo'nn vir li divan mwa apre mo'nn vir so latet pou larg so lastik. Mo'nn trap so lamin mo'nn ris li enn tigit,'' li rakonte.

Skiper indike ki li finn alors elwanie ar tifi-la. ''Inpe minit apre, mo'nn trouve ki tifi-la ti panike ek ti pe apel so papa o-sekour. Zot inn remont lor bato,'' Fabrice Hippolyte kontinie explike. Pou skiper-la, avek preske 28-an karyer, ''pa finn ena okenn atousman. Mo travay ki koumsa.''

Sann-la dayer presize ki dilo ti transparan. ''Ti ena so mama ki ti pe get senn-la. Li ti bizin remark kitsoz. 'Mo pa trouv sa lozik. A okenn moman mo pa'nn al avek enn lespri perver pou fer atousman','' skiper-la defann.

Par ayer, laswit plint konsigne par zen Réunionnaise ar lapolis, Mauritius Tourism Authority (MTA) inn egalman ouver enn lanket lor zafer-la.

''Permi Fabrice Hippolyte inn sispann avek lefe imedia ek inn avoy li enn korespondans pou ki li explik li mem lor zafer-la. 'Nou bizin sovgard limaz nou indistri touristik pou lavenir nou pey ek nou lekonomi','' Lindsay Morvan, direkter MTA, avanse.