Enn tifi 15-z-an menase demor lor WhatsApp: "dir tifi-la fer so lanket," koupab dir lapolis

Ena boukou form siber-arselman ek azordi sa tous pli boukou internot. Enn tifi 15-z-an, ki abit dan enn fobourg kapital, inn port plint pou Breach of Information and Communication Technologies Act (ICTA) ar lapolis, lindi le 21 mars 2022.

Foto ilistrasion.

Dapre so plint, zen tifi dir li'nn resevwar bann mesaz odio grosie ek menasan lor WhatsApp par enn inkoni. Viktim, akonpanie par so mama, inn al stasion lapolis Roche-Bois anplin lanwit apre ki li'nn resevwar enn mesaz ki fer bann menas demor.

Tou inn koumanse ver 21-er-45. Kan li ti pe dormi, bann mesaz odio enn inkoni inn avoye lor so Smartphone. Se ver 23-z-er-30 kan li'nn verifie so telefonn ki li'nn realize li'nn gayn plizir apel ek mesaz odio.

Akoz nimero-la inkoni pou li, adolesnt inn eksplik bann anketer li'nn avoy enn mesaz ekspediter-la pou demann li so idantite. Toutswit apre, individ-la inn apel li ek zen tifi inn tann lavwa enn zom.

Saki so mama inn konfirme: "se enn zen zom". Kan adolesnt inn insiste pou konn idantite zen zom, so interlokiter pa'nn dir narien. Kan li'nn rakrose, misterye inkoni inn avoy li plizir mesaz vokal par aplikasion WhatsApp.

23-z-er38, sitiasion inn derape atraver enn eniem mesaz odio dan lakel viktim inn gayn bann menas demor: "ou fami pann kre andikape...mwa mo ena kara fer li... mo pou fer twa, amenn twa dan enn bwa, atas twa ek enn pie, anter enn kouto ar twa... nek gete. To sonn mwa trankil ousa zafer-la vinn vilin."

Efreye par bann menas, li'nn al get so mama. Sann-la, trakase pou so tifi ek akoz tener bann mesaz, inn tourn li ver lapolis.

Dapre nou bann rekoupman, lapolis inn pran kontak ar individi-la par telefonn. Interoze lor bann mesaz ek bann menas ekspedie depi so portab ziska enn miner, li'nn reponn: "dir tifi-la fer so lanket." Dosie pou avoye Cyber Crime Unit.

Read more...