Espione ek menase par enn zom: enn tifi miner forse pou filme enn video touni

Enn adolesant 15-z-an inn fer bann terib revelasion ar so mama ki'nn imediatman raport ka-la lapolis, vandredi le 25 mars 2022.

Foto ilistrasion.

Dan so depozision, zen tifi dir li'nn menase par enn individi, ki inkoni pou li, ek finn vinn divan lakaz so bann paran dan enn loto kouler blan avek bann vit tinte, pandan mwa ziliet 2020.

Sa zour-la, li rakonte li ti kot li kan li'nn gayn enn mesaz lor kont li ena lor rezo sosio Snapchat, akonpanie par bann foto so bann paran ki pe kit lakaz.

Oter mesaz ki'nn ordonn li pou avoy enn video de li dan bann pozision konprometan ek inn afirme li divan so partai lakaz.

Panike, tifi miner rakonte li'nn, dan enn premie tan, verifie so bann parol ek get par enn parmi so bann lafenet.

Sirpri ek per pou konstate ki enn loto ti efektivman borde divan so lakaz, zen tifi dir li pa finn ena lot swa ki ekzekit bann lord prezime perver. Osi, zom-la finn avoy li enn video ki montre enn personn asize abor loto avek enn kouto ant so bann lamin ek dir li si li pa obeir, li pou fors akse so lakaz pou vinn toui li.

Ziska isi, adolesant dir li pa'nn rakont sa personn. Toutfwa, mardi le 22 mars 2022, zen tifi rakonte li'nn pran konesans video li ti avoye an sirkilasion lor bann rezo sosio.

Se akoz samem li'nn desid pou briz so silans. Ziska ler, dapre nou bann rekoupman, telefonn portab zen tifi inn met sou sele pou bann bezwin lanket polisier ki'nn deza demare.

Read more...