Fos garanti banker CEB: dernie pasaz patron PAD & Co dan CCID

Mardi le 14 septam 2021, Alain Hao Thyn Chuan Ha Shun ti apele pou kominik bann detai lor Bangladais sarze pou remet de garanti banker ki finn revel fos.

Konpayi PAD & Co.

Read more...

Central Criminal Investigation Department (CCID) ti an ket bann dernie tipti detai pou fisel dosie ki sipoze transmet Direkter bann Pourswit Piblik (DPP). Alain Hao Thyn Chuan Ha Shun, patron Phil Alain Didier Company, osi apele PAD & Co, ti interoze pou dernie fwa mardi le 14 septam 2021 dan kad lanket lor bann fos garanti banker pou proze ferm soler dan Plaine-Sophie.

Lekip adzwin komiser lapolis Heman Jangi inn interoze sa sispe-la lor idantite salarye Bangladais sarze, dapre li, pou transmet CEB bann garanti banker PADGreen, filial PAD & Co ki ti pe travai an partenarya avek sosiete indien Suzlon. Deza inkilpe pou antrav lazistis, li'nn fer resortir ki li'nn bizin anmel bann pinso par rapor non sa zom-la, akoz plizir so bann salarye ki sorti Bangladesh port mem non lafami.

Avi DPP pou solisite, notaman parski CEB pa'nn fourni bann eleman proban lor idantite porter bann fos garanti. Sispe-la ti interpele apre remet an liberte kondisionel kont enn kosion Rs 5 000 an ziliet 2021. Tousala apre ki Bangladais ki li ti idantifie kouma saki ti sarze sa mision-la ti interpele par Tracking Team Passport and Immigration Office alors ki li ti pe travai dan lenor Moris.

Sa Bangladais-la inn nie li'nn gayn enn promosion pou oper dan bann biro PAD & Co. Li'nn deklare li'nn zis kondir so boss lor plizir santie. Konfronte lor sa eleman-la, Alain Hao Thyn Chuan Ha Shun inn alors fourni non enn lot zouvrie etranze ki toutfwa nepli Moris. Pou bann anketer, pena okenn dout ki sispe-la inn esei menn zot an bato, akoz samem ena sa akizasion-la kont li.

PAD & Co ti dekros kontra pou realizasion enn ferm eolienn dan Plaine-Sophie atraver PadGreen sou form enn Energy Supply Purchase Agreement inn gayn 9-an. Akoz retar pou demaraz bann travai - ferm-la sipoze operasionel an aout 2014 - konsei administrasion ti desid pou tous enn parti garanti banker.

Enn ka fors mazer ti evoke le 19 zanvie 2015 an rezon retar ki minister lozman ek later inn pran pou otoriz debwasman sit-la. Bann travai ti repouse pou le 26 desam 2017, apre le 12 oktob 2018. Bann domaz Rs 75 000 par zour ti sipoze peye CEB pran depi le 13 oktob 2018. Konsei administrasion sann-la ti toutfwa akord konsortium indo-morisien enn dele adisionel 135 zour.

Alors ki Board ti pe debat lavenir proze-la lafin 2018, CEB finn aprann ki garanti banker Barclays ti fos. Konsortium Suzlon/PADGreem ti remet enn deziem garanti swa-dizan emet par Standard Bank, lakel ti revel fos. Konsortium-la ti fini par remet de garanti banker MauBank pou enn montan 2 milion dollars ek 156 000 ero.