Goodlands: Vinisha "mo lom pe sorti ar mwa pou gard mo kouzinn"

Li'nn dekouver po roz inn gayn 2 zour. Ek so lom pe demanti li. Vinisha (prenon modifie), 24-an, inn apros nou redaksion pou demann konsei avek piblik. Sa fer 1-an li pe sorti avek Vicky (prenon modifie), 25-an ek abitan rezion lenor.

Madvi, 19-an.

"Mo ti gayn enn mesaz lor Facebook an ziliet 2020 kot enn denome Vicky inn dir li anvi fer mo konesans. Mo pa'nn kone li kamarad avek mo kouzinn. Se apre ki mo'nn dekouver po roz ek konpran ki Vicky enn kourer zipon," nou interlokitris konfie.

Sa zen fam-la enn abitant Goodlands ek so kouzinn (so tonton so tifi) abit mem lakour. Azordi, zot nepli gayn dialog akoz enn sinp etranze ki'nn kas zot relasion. "Mo nepli koz avek mo kouzinn. Mo pa ti kone li pou trayir mwa. Kan mo'nn desid pou koz ar li, li dir mwa Vicky so lavi ek li kapav fer tou pou li. Me isi li pa kone Vicky inn fer promes maryaz avek mwa inn gayn enn semenn. Mo nepli kone kisana pou fer konfians," nou viktim eksplike.

Vinisha dir li ek Vicky inn sorti ansam depi 1-an ek zot inn gayn relasion kont promes maryaz. Me zame li ti doute ki zen zom-la enn kourer zipon ek pe gard so kouzinn, Madvi* (prenon modifie) ek 19-an, an mem tan. Kan li'nn poz Vicky kesion lor so relasion avek Madvi, li dir zot zis kamarad ek zame zot inn sorti ansam.

Me kan zen fam-la inn kesionn so kouzinn, sann-la reponn pou dir li: "Li to galan. Al demann li. Paski Vicky se mo lamour ek ar li mem mo pou marye. Twa ki to pe vinn gat mo relasion ar li. Mo nepli ena konfians avek enn tchourel kouma twa."

Sa abitant Goodlands-la retrouv li dan nwar apre ki so lafami okouran so relasion avek denome Vicky. Me akoz so relasion avek so kouzinn, li pa kone kouma pou denons sa ou mem rakont so 'breakup' avek so bann paran ek pros. Zot ti fini fer enn promes maryaz dan bann mwa ki pe vini. Si zot ena kit konsei pou Vinisha, poste zot komanter.