Grand-Gaube: enn zen boutikier atake par enn kanbrioler

Enn boutikier 23-z-an inn port plint dimans le 12 septam 2021. Li afirme ki enn zom inn fer iripsion dan so komers ek li'nn esei etrangle li avan menas li avek enn kouto. Li rakonte li'nn kokin Rs 1 300 ki ti ena dan lakes. Lapolis lor lapist enn sispe.

Viktim-la inn fer enn depozision stasion lapolis Grand-Gaube.

Enn leksperyans tromatizan ki Neelma (prenon modifie) inn viv dan lazourne dimans le 12 septam 2021. Sa boutikier 23-z-an-la inn raport avek lapolis ki enn zom ki ena 20-an parla inn fer iripsion dan so komers dan Grand-Gaube pou agres li ek kokin larzan. Li'nn donn enn deskripsion zen zom-la avek bann anketer, ki deza lor lapist enn sispe.

Se ver 14-z-er-50 ki kanbriolaz-la inn prodir. Neelma ti pe travai tousel dan so laboutik kan zen zom-la inn aparet. Dan enn premie tan, li'nn demann li de piksidou ki li'nn peye avan ale. "Apenn dis minit plitar, li'nn revini pou esanz enn parmi de piksidou-la kont enn gato. Enn dizenn minit apre, li'nn re-aparet pou sann fwa-la demann mwa bann 'cookies'," komersant-la rakonte.

Pandan ki li ti pe diriz li ver bwat 'cookies'-la pou servi li, zen fam-la inn remarke ki zen zom-la ti pe get tou kwin dan laboutik-la. Apre sa, li'nn donn li bann 'cookies' ki li'nn met dan enn ti sak. "Li'nn alors agrip mo pwayin pou tir mwa ver li. Li'nn koumans etrangle mwa apre li'nn plas enn kouto anba mo lagorz. Li'nn promet li pa pou fer mwa narien si mo aksepte remet li Rs 1 000," li eksplike.

Terin vag

Neelma azoute li'nn esei apel bann sekour, me li ti pe apiy li telma for lor so lagorz ki so lavwa pa finn sorti. "Li ti pe etouf mwa. Mo'nn esei lite, me li ti tro for. Li'nn tenir mo lebra telma for ki li'nn bles mwa avek so bann zong," li deplore.

Li'nn answit diriz li ver lakes pou pran Rs 1 300 ki ti ena ladan. Apre ki li'nn anpos larzan-la, li'nn larg boutikier-la ek sove. "Andeor, mo'nn trouv li al dan direksion enn konplis ki ti pe atann li pli lwin lor enn terin vag. Mo'nn esei swiv zot, me mo'nn perdi zot kan zot inn rant dan enn lakour," Neelma temwanie.

Li'nn deswit port plint stasion lapolis Grand-Gaube. Tou saki li espere se ki sa zen zom-la pa remet so lipie dan so komers. "Mo pa swet personn viv enn tel kosmar," li konklir. Lanket lapolis pe kontinie dan sa zafer-la.

Read more...