John, enn gro lebra: ''bann gang lontan ti pou vinn dan ler ki zot sib dan lakaz''

''Nepli ena gnag aster. Sa bann dimoun ki ti pe fer gang lontan, zot inn ena fami ek responsabilite aster,'' enn abitan Port Louis koni kouma enn gro lebra dan milie banditism fer konpran.

Foto ilistrasion.

An mem tan zot per li ek respekte li dan milie sekirite, John (prenon modifie) eksplike ki latak ki'nn resaman perpetre dan Vallée Pitot davantaz enn zafer demonstrasion lafors plito ki enn regleman bann kont portan siniatir enn veritab gang.

''Lontan bann-la ti pou bat dimoun-la. Li ti pou gayn kout samourai,'' sa gro lebra-la eksplike. ''Ti ena bann gang kot ti ena 30 a 40 dimoun ki vini. Kouma desann lager leve. Bann gang lontan pa ti pou vinn dan ler ki zot sib pa dan lakaz.''

Li fer referans lor ka lakaz sakaze dan Vallée Pitot, li azoute ki enn veritab gnag ti pou rod get personn sible olie atak so bann pros. ''Vre gang pa ti pou fer kouma las ek atak so fami. Zot ti pou al rod li, mem li deor.''

Li souvenir enn anekdot. ''Enn dimoun inn deza pwint enn revolver lor mwa. Li'nn dir mwa ki li pou toui mwa. Mo'nn dir li ki mo'nn programe pou mor. Li'nn tike. Li pa'nn tire.''

Bann gang otoproklam zot kouma bann 'patron' dan bann rezion spesifik. Zot koz lor bann landrwa ki trouv dan bann fobourg bann lavil. ''Se inpe kouma enn ti kartie zeneral,'' enn manb enn gang konfie.

An revans, pena plas pou pitie ek bann ekskiz. ''Kouma enn dimoun fer fos ar lot lekip, zafer-la vinn so.'' Osi ena proteksion preske fraternel ant bann manb mem gang. ''Si enn lekip tous nou dimoun, nou tou sorti kont li,'' sa manb gang interoze-la konfie.

Read more...