Kevin Chinnarassen: "mo papa inn donn mwa enn klak, dan soulezon mo'nn bat li"

Kevin Chinnarassen, 33-z-an, arete le 4 me 2022 pou mert so papa, Lutcheemonay Chinnarassen, 56-z-an, dan Plaisance, inn revinn sir plas dram lindi gramatin. Sispe inn partisip dan enn rekonstitision bann fe. Sann fwa-la, li'nn eksplik bann anketer an detai saki finn pase pandan lasware aroze ant papa ek garson. Li soutenir li'nn azir dan soulezon. Lekzersis termine, prezime mertrie inn rekondir dan selil polisier.

Sispe inn revinn enn detai lor dram lindi le 9 me 2022.

"Li'nn donn mwa enn klak. Dan soulezon mo'nn bat li kout ferai." Se koumsa mem ki Kevin Chinnarassen inn zistifie so aksion ki'nn kondir ziska lamor so papa. Set zour apre dram ki finn prodir dan so lakaz lari Emmanuel Cotte, Plaisance, li'nn eksplik li pandan enn bon bout letan. Ver 10-z-er-30, li'nn ariv divan so lakaz ek zen zom inn dabor montre bann ofisie Criminal Investigation Division (CID) Stanley kot so papa ek li, le 2 me 2022, ti konsom lalkol.

De zom ti divan laport lakaz sa zour-la. "Nou ti lor teras pe bwar," sispe inn indik bann zom inspekter Bhowanee ek serzan Botharygadoo. Kevin inn soutenir ki li ti met lamizik sa aswar-la. "Mo ti met lamizik zoue for," li'nn presize. Me inkomode par tapaz ek pa pou agas bann vwazin, so papa, osi koni kouma Rouben, inn demann li pou bes lamizik.

Li'nn ekzekite. "Mo'nn bes lamizik-la," Kevin inn soutenir ar bann anketer. Me, so papa, li dir, inn anporte. Lamizik inn teign enn sel kou dan lakaz. Kevin inn alors trouve ki so papa ti teign partou. "Enn kou li'nn al teign konter kouran," li'nn avanse. Saki finn provok so koler. De zom inn alors gayn enn diskision. Zot ti andeor lakaz divan laport lantre sa moman-la. "Mo papa inn donn mwa enn klak," Kevin inn afirme.

Li'nn perdi so kalm, li dir li'nn bat so papa enn koutpwin dabor. Apre, li'nn sezi enn tiyo an metal ki ti andeor lakaz. Li'nn indik bann polisie kouma li'nn fer agresion-la avek zarm krim. Viktim inn gayn enn kou lor so latet. So papa inn alors efondre dan disan. Kevin inn answit relev so papa pou amenn li andan lakaz. "Mo'nn fer sa dan soulezon," li'nn dir pandan so interogatwar.

Sispe pou konparet lakour Rose-Hill ankor enn fwa mardi le 10 me 2022. Lanket, sipervize par SP Bansoodeb depi Western Division, pe kontinie.

Read more...