La Gaulette: enn trwaziem individi porte mankan apre enn sorti an mer

Inisialman, lapolis ti pe rod de zom porte mankan apre enn sorti an mer dan rezion La Gaulette. Me dimans le 5 septam 2021, bann otorite inn port atansion ki enn trwaziem individi inn egalman disparet. Tou fer kwar ki li ti an konpayi Sacha Duval ek Francesco François, mardi le 31 aout 2021.

Sacha Duval, 29-an ek Francesco François, 45-an, zot porte mankan.

Read more...

Dimans, enn zen fam inn prezant li mem stasion lapolis La Gaulette pou siniale ki so frer Damien Désiré, enn anplwaye enn laferm, 22-z-an, pa'nn donn sign lavi depi mardi le 31 aout 2021. Marie Estelle Désiré afirme ki li pa'nn gayn traka pou trouv so frer pa rant lakaz mardi apre-midi. "Li abitie res dan travai trwa kat zour apre li retourne akoz nou res lwin," zen fam-la afirme.

Me vandredi dernie, Marie Estelle Désiré inn resevwar enn lapel par enn koleg so frer. "Li'nn dir mwa ki mo frer Damien inn kit laferm avek enn kamarad. Depi sa zot pa'nn retourne. Pa kone kot zot ete," nou interlokitris soutenir dan inkietid. "Zame pa'nn arive li ale sa kantite zour-la san li donn so nouvel," li konfie.

Li gard lespwar retrouv so frer sin ek sof ek demann bann otorite konserne akseler bann resers. "Vi ki bann-la inn sorti inn al lapes, bizin fer tou neseser pou rod zot. Mo ankor ena lespwar ki mo pou retrouv mo frer," Marie Estelle Désiré insiste.

De lezot individi ki porte dispari an mer se Sacha Duval, koni kouma Tipti, 29-an, enn zouvrie laferm, sorti Baie-du-Tombeau, ek Francesco François, osi koni kouma Dallon, 45-an, enn abitan St-Michel, Grand-Gaube.

Sann-la koni pou bann servis lapolis. Li ti deza arete par Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) Grand-Baie pou enn zafer posesion gandia. An liberte kondisionel, li bizin prezant stasion lapolis Grand-Gaube toulezour, dapre so bann kondision liberte kondisionel.

Dan St-Michel, Grand-Gaube, kot bann pros Francesco François, langwas pe grandi zour an zour. Jannyla, so ser pe atann retour sann-la. "Zame mo frer inn absan plis ki 24-er. Sak fwa li'nn ale, li'nn retourne mem zour. Nou pe fer laprier. Latant-la li interminab," li dir.

Zen fam-la afirme li san bann nouvel National Coast Guard konsernan bann resers. "Nou pena okenn informasion saki pe arive," li azoute. "Nou pe swiv media La Réunion osi. Akoz move tan, bato-la kapav inn derive ziska laba. Nou fer apel a lotorite larenion pou ed nou."

Dan konpleks NHDC Baie-du-Tombeau, madam Sacha Duval konpletman devaste. "Nou pe fer laprier. Nou pa pe kone ki pou panse... Tro boukou zour inn pase, inn ariv ler pou lapolis rode-la... Li bizin retourne," zen fam-la dir.

Bann gard-kot pe travai pou retras trwa peser porte dispari-la. Sa zafer-la interes bann azan ladsou ki finn ouver enn lanket lor sa sorti an mer-la.