Lanket lor sezi 243 kilo ladrog: Nogesh Gurroby soumet a enn lekzamin ADN

Lanket brigad antidrog lor sezi rekor 243 kilo eroinn valer Rs 3,6 miliar inn trouv odision Nogesh Gurroby semenn dernie.

Nogesh Gurroby lor so motosiklet. Jean Lucandro Prudence (alias Gro Samuel) ek Kurson Geoffrey Imbé an medayon.

Read more...

Ladsou kont lor Nogesh Gurroby, enn kouzin bann frer Gurroby, pou idantifie bann diferan individi ki ti fer parti kortez dan transfer kargezon ladrog-la, ver Pointe-aux-Canonniers. Sa sispe-la ti soumet a bann lekzamin ADN ek pe atann bann rezilta. Sa bann test-la inn efektie pou konfirm prezans bann ki'nn kapav manipil bann kolis ladrog. Bann ofisie ladsou inn ziska ler idantifie plizir bann veyikil inplike.

Se gras a bann zimaz bann kamera CCTV ek Safe City ki ladsou inn resi rekeyir sa bann eleman prev-la. Vizionaz pou fer an prezans Nogesh gurroby ki pou apele pou eksplik li mem lor sa mision-la ek bann diferan personn prezan dan bann veyikil konserne.

Dan sa vole lanket-la, swa 'mision' transfer kargezon eroinn, bann manb rezo inn analize. Akoz bann ofisie anvi met lamin lor tou bann partisipan.

Read more...

Mwa dernie, swa le 14 zwin 2021, Jean Lucandro Prudence, alias Gro Samuel, 21-an, ek Kurson Geoffrey Imbé, alias Jeffrey Jean, 24-an, ti epingle par ladsou. Sa bann abitan Baie-du-Tombeau-la ti arete dan enn lakaz dan Chebel.

Brigad antidrog ti ena bann informasion portan lor zot partisipasion dan bann trazaksion rezo bann Gurroby. Zot presanti kouma bann pion inportan dan distribision 243 kilo eroinn ek 27 kilo asis.

Dan kad demantelman sa rezo ladrog-la, trwa manb lafami Gurroby, Ritesh, so frer Nitiraj Gurroby ek zot kouzin Nogesh zot deryer bann baro parei kouma polisie Kevin Joumont, ek Siwdanand Rawah, gardien terin bann Gurroby dan Pointe-aux-Canonniers kot sa gro kantite ladrog-la ti dekouver, dimans le 2 me 2021.