Laventure: chute dan enn fos septik, li mor apre enn semenn

Sailesh Boodhoo, enn abitan Laventure, ti fer enn chute dan enn fos septik le 26 aout 2021. Sa trouv deryer enn lakaz an konstriksion abandone dan vilaz-la. Apre enn semenn dan inite swin intansif dan lopital Dr Bruno Cheong, Flacq, li'nn rann lam vandredi le 3 septam 2021.

Trou pou fos septik kot Sailesh Boodhoo (an medayon) ti tonbe. So madam Rajrani inkonsolab.

So fam Rajrani Boodhoo, 49-an, ek so trwa zanfan aneanti par sa lapert soudin ek douloure-la. Sailesh Boodhoo, ki ti pe travai kouma manev mason avek so de bofrer, inn bizin aret travai, parski li ti epileptik.

"Nou ti pe per li fer enn malez lor enn santie. Nou pa'nn oule pran risk de fwa li travai dan oter tousala," so madam dir. Sann-la ti ena enn lavwa bien trist.

Li ti pe viv ar enn pansion invalid, alors ki so madam gayn so lavi kouma baby-sitter. Ek pou gayn okipasion, li ti pe fer bann ranzman ek netwai lakour. Parfwa, li ti pe sorti avek so bann kamarad dan lokalite. Me so madam pa ti pe kontan sa bann sorti-la.

"Ena de kamarad ki abitie vinn fatig li. Li ale. Mo pa kontan. Zot al bwar. Dan wikenn mo lamem. Lot zour-la mo'nn koz ek enn mo'nn dir li les mo misie trankil," vev-la eksplike. Le 26 aout 2021, li'nn lev boner. So tifi, so madam ek so garson inn al travai.

"Nou finn koze enn tigit, avan ki mo al travai. Mo mari ti pe met inpe lord dan lakour," li rakonte. An rout pou so travai, so tifi inn trouv enn kamarad so papa rant dan zot lakour. "Li'nn vinn get mo misie. Ek zot finn sorti," vev-la azoute.

Kan li'nn rant lakaz kot li ver 18-er-30, enn abitan vilaz inn vinn anons li ki so mari inn fer enn chute. Sa abitan lokalite-la ti pe aras bann move lerb dan so lakour, kan li'nn tann Sailesh Boodhoo demann led.

"Li dir li'nn tann enn dimoun pe krie pou ed li. Li'nn al gete. Li'nn trouv mo misie inn tomb dan trou. Li dir ki li pa pou kapav tir mo misie, vinn gete si nou kapav tir li. Mo garson ti fek sorti travai li'nn ale. Inn pran enn vann. Mo misie dir li pa pe kapav leve," vev-la rakonte.

Bann pros inn alors telefonn lapolis Brisée-Verdière. Enn lekip Fire and Rescue Services ti mande sir plas. Bann saper-ponpie inn resi retir Sailesh Boodhoo depi fos septik ki pa'nn konplete-la. Ek li'nn kondir lopital Dr Bruno Cheong dan Flacq.

"Dokter inn dir nou ki pou bizin fer enn operasion. Mo'nn sinie pou kapav oper li. Li ti pe tro soufer nou pa'nn kapav get li koumsa," madam-la indike. Apre so operasion, li'nn met an obzervasion dan swin intansif. Bann pros ti pe gard lespwar li pou retabli.

Lindi le 30 aout 2021, li'nn fer enn kriz epileptik. "Li'nn gayn kriz me apre li'nn kapav ouver so lizie. Mo'nn demann li kouma li'nn tonbe. Si ti ena so kamarad avek li. Li'nn bouz so latet pou dir wi," li kontinie dir.

Apre enn semenn, Sailesh Boodhoo inn pous so dernie soupir. Lotopsi inn atribie so lamor a enn nimoni. Sann-la ti kontrakte enn infeksion ek so lasante inn deteriore.

Lapolis Brisée-Verdière estime ki Sailesh Boodhoo ek so bann kamarad ti al par deryer lakaz an konstriksion-la pou bwar lalkol. Bann bwison rekouver enn parti fos septik dan lakel li'nn tonbe.