Leta sivil: marye dan Dubaï, enn fam pa pe kapav deklar so bebe Maurice

Shabnam anvi deklar so bebe. Me li'nn gayn enn refi dan biro leta sivil Maurice. Rezon: li'nn marye sivil dan Dubaï, sa linion-la pa rekonet dan nou pei.

Foto ilistrasion.

Dan biro leta sivil dan batiman Emmanuel Anquetil, enn ofisie inn demann li akt de nesans orizinal so mari. Toutfwa, li finn ekzekite. Answit, ofisie-la inn demann li pou al lor 7e letaz batiman, ki okip sa bann kalite ka-la.

Nouvo problem: leta sivil Maurice pa rekonet so sertifika maryaz, emet danDubaï. An efe, li'nn marye sivilman, ek pa reliziezman, avek enn Pakistanais ki viv danDubaï depi 18-an.

Koumsa mem, Shabnam pa pe resi deklar so bebe. "Zot inn dir mwa enn maryaz ki'nn fer andeor Maurice pa rekonet par leta sivil isi. Zis bann maryaz selebre lor sol Mauricien rekoni," li deplore.

Pourtan, pli boner, li ti soumet enn demann ek gayn so kart idantite avek so nouvo stati marital.

Solisite pou gayn enn repons lor sa problem-la, William Ayelou, Registrat dan leta sivil, inn deklare sak pei ena so prop lalwa, saki legal isi pa neseserman legal dan enn lot pei.

Toutfwa, li'nn azoute ki leta sivil Mauricien pou rant an kontak avek leta sivilDubaï pou konfirm maryaz-la ek azout non so konzwin lor kart idantie Shabnam.

William Ayelou inn deklare zot an prezans enn problem koumsa pou premie fwa. Li'nn rapele ki dele pou regle sa kalite ka-la li 45 zour. Kan Shabnam inn pran kontak avek Explik Ou Ka, li ti res 23 zour.

Read more...