Li bat so fam kout belna: "gramatin tanto enn fam pa kav danse lor TikTok"

Violans zamin ti enn solision pou bann problem konzigal. Me, dimans le 19 zwin 2022, ti gout dilo ki'nn debord ver pou Pandey (prenon modifie), 35-an ek abitan Goodlands. So fam Preeta (prenon modifie), 20-an ek oriziner Petit-Raffray, pa pou dir lekontrer. Li'nn apros nou redaksion pou gayn lopinion piblik.

Foto ilistrasion.

Dimans aswar, Pandey inn donn so fam, avek ki li marye fer 1-an, enn koutpwin lor so figir avan bat li lor plizir parti so lekor. Tousala, apre enn viv diskision ver 20-er. Zen fam, tromatize, inn trouv refiz kot enn vwazinn. Sa moman-la, li dir li'nn per pou so lavi akoz se premie fwa li trouv so mari otan zalou ek violan.

Sa fer trwa zour zot pe viv separe ek Preeta inn desid pou konfie so martir li'nn viv ar so mari pandan bann dernie mwa. Apre ki li'nn resevwar bann premie swin kot so vwazinn, li dir li pou port plint kont so mari dan bann zour pe vini si bizin.

"Li'nn ris mo seve sa lanwit-la, li'nn bat mwa koutpwin ek koutpie. Li pa'nn ezite pou rant dan lakwizinn pou pran belna pou bat mwa. Premie fwa li bat mwa sa kalite-la kot zamin mo ti imazine mo pou viv enn tromatism parei. Mo ti kwar li pou tir mo lavi sa lanwit-la. Tousala, akoz mo pa konn kwi ek li akiz mwa pou danse lor TikTok gramatin aswar, ki enn zafer bien fos. Mo per pou retourn ar li malgre mo kone li pena sa kalite santiman-la," Preeta eksplike.

Bann diskision ek lager inn vinn komin dan zot relasion depi enn sertin letan. Me, se premie fwa ki enn diskision inn dezenere ek transform an violans dan koup-la. Nou finn apros Pandey pou enn komanter ek li pa'nn ezite pou kontinie tir defo lor so zen fam. Malgre tousala, nou lekip inn resi konvink tou le de pou fer enn zafer a lamiab.

"Enn zom pa kapav viv bobok ar so madam. Gramatin mo sorti pou al travai mo trase enn lazourne mo vini pou roul lavi ek lakwizinn mo fam. Mo dakor li ankor zen me pa dir mwa kan mo retourn lakaz fatige, tou deksi ek karai vid ek li pa'nn fer okenn louvraz. Komien pasians enn zom pou ena? Gramatin tanto enn fam pa kapav danse lor TikTok apre pa fer narien dan lakaz-la," Pandey inn reponn.

Nou finn diskit ar koup-la ek konvink zot pou retourn ansam ek gayn enn bon dialog pou redres zot lavi. Violans, separasion ou mem divors pa enn solision omilie enn koup. Dan enn fason, Preeta inn konpran ek dir nou li pou esei sanz so bann latitid. Lot kote, Pandey inn fer promes li pou nepli lev lamin lor so madam lor kondision li aret servi bann rezo sosio, sirtou TikTok, ki zis enn lapert letan.

Pou ed soutenir bann lafami pov ek an detres, fer nou enn donasion, swa Subscribe ou vizit enn parmi nou bann sponsor pli anba:

Donate

Subscribe

Read more...