Li kondir dan soulezon: polisie Bandhu transfere SMF

Li ti inplike dan enn aksidan larout, dimans aswar le 2 me 2021, inpe met avek stasion lapolis Beau-Bassin. Konstab Bandhu afekte Divisional Supporting Unit (DSU) Western inn transfere Special Mobile Force (SMF). Enn transfer ki pran lefe apartir azordi, mardi le 4 me 2021.

Polisie Bandhu.

Lor volan enn veyikil DSU, polisie Bandhu ti tap avek enn taksi dan Beau-Bassin, dimans. Fourgonet lapolis-la inn tap par deryer taksi-la, ki ti ralanti pre ar enn obstak. Sofer taksi-la soupsone ki polisie-la ti sou moman bann fe.

Dayer enn video ki'nn pran apre aksidan-la pe sirkile lor bann rezo sosio depi yer. Bann polisie stasion lapolis Beau-Bassin mande sir plas ti dimann konstab Bandhu pou soumet a enn lalkol test. Li'nn refize. Li'nn efektie enn test disan ki'nn avoye Forensic Science Laboratory (FSL).

Konstab Bandhu, 38-an, inn zouenn lafors polisie an 2004.

Li bon pou soulinie ki kan refiz enn lalkol test li enn ofans pasib pou bann pourswit. An verti lartik 123 G (2) depi Road Traffic Act, enn sofer pa kapav refiz enn lalkol test, si pena rezon valab pou fer li. Tou personn ki refiz soumet a enn lalkol test san rezon valab riske, pou so premie kondanasion, enn lamann ki varye ant Rs 5 000 ek Rs 25 000. Pou enn deziem kondanasion, lamann-la kapav al ziska Rs 50 000 ek enn anprizonnman ki pa depas 12 mwa.