Lopital Rose-Belle: enn doktores malmenn enn madam pasian kardiak

Enn zom abitan Curepipe, ki soufer bann troub kardiak ek grav douler lor lipie, inn malmene par enn doktores dan lopital Jawaharlal Nehru, dan Rose-Belle, mardi le 16 fevrie 2021. So bann zanfan inn fer enn plint lapolis ek inn alert minister lasante.

Foto ilistrasion.

Ursule (prenon fiktif), enn abitant Curepipe ki ena 50-an parla ek mama de zanfan, soufer bann problem kardiak. Li ti fer enn operasion lafin 2019 dan lopital lenor.

Toutfwa, li kontinie resanti bann douler, parfwa grav, kou li pa kapav respire, ou mem li soufer bann grav douler lor lipie. Alors li bizin kontinie swiv so tretman lopital Jawaharlal Nehru, dan Rose-Belle.

Sa bann dernie zour-la, Ursule ti pe soufer douler lipie, ek pa ti pe kapav marse. Mardi le 16 fevrie 2021, li finn al dan so rande-vou lopital. Dokter servis inn refer li departman otopedik pou so bann douler lipie.

Me enn fwa dan servis ortopedik, enn doktores inn koumans insilte li dan lasal konsiltasion. Doktores-la pa ti dakor ki pasiant-la fer konsilte so bann lipie alors ki li ti vinn pou so rande-vou.

San ekzaminn li, doktores-la inn dimann li pou pas reyon X. Enn fwa li'nn gayn so bann rezilta, li'nn re al dan lasal konsiltasion. Me ankor enn fwa, doktores-la inn koumans atak li, ek inn fors li fer bann mouvman avek so lipie, ek li pa'nn resi fer li akoz bann douler li ti pe resanti.

Read more...

Sa abitant Curepipe-la inn sorti depi lasal konsiltasion an larm, saki finn provok koler so de zanfan. Garson viktim-la inn port plint Police Post lopital kont doktores-la. Anplis, lafami inn adres de let minister lasante.

Enn pros Ursule ki travay lopital Rose-Belle inn koz avek doktores-la, ki finn ekskiz li pou so bann propo. Me bann zanfan viktim-la mintenir ki se pa premie fwa ki lafami inn gayn problem avek personel sa lopital-la, ek deplor fason zot fer.

Garson pasiant-la eksplik nou ki enn lot insidan ti prodir lane dernie, swa le 3 aout 2020. Alors ki so mama ti soufrant, li ti transport li lopital Rose-Belle. Bann manb personel lopital ti fer li alonze lor enn lili roulant, lor lakel li'nn res pandan ener tan, saki finn agrav so lasante. Se apre enn bon bout letan ki neseser finn fer.

Sa lafami-la pa anvi ki bann lezot pasian retrouv zot dan mem sitiasion ek lans enn apel bann manb personel medikal sa lopital-la ek bann dokter pou konport zot pli bien avek bann dimoun malad.