Loto kokin dan Beau-Bassin: sispe-la arete apre enn kours-pourswit

Sink minit. Se letan ki enn zom 83-z-an inn pran pou aste enn dipin merkredi le 14 ziliet 2021 dan Beau-Bassin apre ki li'nn borde. Me, kan li'nn retourne, so loto ti nepli-la. Retrete-la inn port plint lapolis. Veyikil-la ti repere pandan lazourne ek enn sispe inn arete apre enn kours-pourswit. Se Chandunsing Bissoondhyal, 28-an.

Chandunsing Bissoondhyal an detansion polisier pou loto li'nn kokin.

Se ver 6-z-er-50 merkredi ki retrete-la, ki abit Beau-Bassin, inn kit so lakaz pou al enn boulanzri. Enn fwa sir plas, li'nn bord kan kwin larout. Kan li'nn trouve pena boukou dimoun dan komers-la, li'nn rapidman sorti ek travers lari pou aste dipin. Me li'nn les so lakle lor kontak.

Kan li'nn retourne, li'nn dekouver ki so loto ti nepli-la. Li'nn al stasion lapolis Beau-Bassin deswit pou port plint pou vol. Serzan Ram depi Criminal Investigation Division (CID) ek so lekip, plase sou sipervizion sirintandan Sam Bansoodeb, inn pran zafer-la dan lamin.

Bann anketer inn vizionn bann zimaz bann kamera rezo Safe City ki kouver sa zonn-la. Zot inn trouv enn individi pe ale lor volan loto retrete-la. Veyikil-la inn answit repere dan Bambous. Alert inn done. Sispe-la inn resi intersepte apre enn kours-pourswit.

Chandunsing Bissoondhyal, 28-an, arete dan le pase pou plizir vol, inn kondir dan bann biro CID Beau-Bassin. Interoze, li'nn rekonet li'nn kokin loto-la. "Mo ti pou al vann li misie," li'nn dir bann anketer. Li dan selil polisier. Li po ufer obze enn inkilpasion. Tandi retrete-la, li'nn rekiper so veyikil.

Read more...