Mare d'Australia: Dylan "mo pa ti kwar mo fam pou fer enn zafer koumsa lor lili"

Dylan (prenon modifie), 23-z-an ek enn abitan Mare d'Australia, retrouv li dan enn konfizion total. Zen zom ti organiz enn sorti ar so fam Cecile (prenon modifie), 20-an ek abitant enn rezion dan lest, dan enn lotel dan lest Moris. Sa ti zot trwaziem sorti ansam kouma enn koup apre ki zot ti fer zot premie rankont an zwin 2022.

Foto ilistrasion.

Samdi le 6 aout 2022, Dylan inn demar so loto ver 11-z-er pou al pran so fam. Direksion: enn lotel dan lest. Abitan Mare d'Australia ti rezerv Cecile enn sirpriz a lokazion sann-la so laniverser. Zen koup ti bien kontan pou fet sa ansam.

Kan zot inn ariv lotel, Dylan ek Cecile inn sanz zot pou pran direksion pisinn. Apre enn bon moman, zot inn retourn dan zot lasam pou prepar zot pou al dine. "Sa lanwit-la mo ti aste enn rob kado pou Cecile ek mo ti met enn semiz ki match ar so rob. Li ti paret bien kontan. Apre sa, noun pas a tab pou dine ek selebre so laniverser 20-an par koup enn gato," Dylan eksprime.

Pou dine, ti ena bife ouver sa lasware-la. "Kan noun pas a tab Cecile inn desid pou nou al swazir nou manze ansam. Mo ti pran 'fish and chips' ek enn salad spesial tandik Cecile ti pran ladob zariko rouz, dizef roti ek krispi poul. Noun bwar enn ver divin rouz sakenn avan koup so gato laniverser. Tou inn bien pase ek sa inn amenn enn zoli sourir dan labous Cecile. Answit noun pran direksion nou lasam pou kontine nou selebrasion," nou interlokiter konfie.

Apre ki zot inn fini pran enn dous, zot in mont lor lili pou kontinie dialoge ek bwar zot divin. "Apre enn moman, mo'nn santi enn loder bizar kan Cecile inn sakoui kwet ki ti lor nou. Kan mo'nn vire pou get li mo trouv li pe mok mwa. Mo pa ti kwar mo fam pou fer enn zafer koumsa lor lili. Ek sirtou, mo ti dir Cecile ki li enn zoli fam," Dylan revele.

Vekse, nou interlokiter inn maltret abitant lest avan li kit lotel li ale. "Avan mo pran mo bann bagaz pou retourne, mo'nn dir li enn zoli fam koumsa pa kav pet otan pi. Li'nn kontinie mok mwa. Sa moman-la, mo'nn santi li'nn mank mwa di respe ek mo'nn tourn mo ledo avan klak laport sorti malgre sa inn bles mwa boukou," zen zom dir dan koler.

Sa fer trwa zour depi zen koup inn koup kontak ar zot kamarad. Dylan dir li gayn bann regre pou bann parol li'nn dir Cecile. Me malgre tousala, li'nn esei gayn kontak ar li pou demann ekskiz ek li retrouv li tousel. Sa pe afekte li ek demande ki li kapav fer pou retrouv so lamour.

Pou ed soutenir bann lafami pov ek an detres, fer nou enn donasion, swa Subscribe ou vizit enn parmi nou bann sponsor pli anba:

Donate

Subscribe

Read more...