Melrose: enn deteni 21-an esei met pandi dan so selil kan enn kou...

Enn dram ti kapav prodir dan prizon ot sekirite dan Melrose, mardi le 25 zanvie 2022, ver 14-z-er. Enn deteni, 21-an, inn esei komet ireparab par pandezon, me bann zafer pa'nn pas kouma li'nn prevwar.

Foto ilistrasion.

En efe, lakord li ti akrose lor baro enn linpost inn kase. Bann gardien prizon inn presipite ver so selil kan zot inn tann enn tapaz abnormal.

Kan zot inn ariv sir plas, zot inn dekouver zen deteni inkonsian lor sali avek enn lakord otour so likou. Sann-la inn imediatman transporte lopital Jawaharlal Nehru dan Rose-Belle pou bann swin.

So leta lasante zize stab dapre bann dokter.

Read more...